Ankieta
Firma Minsbud specjalizująca się w sprzedaży materiałów hydraulicznych.A A A

Praca w handlu

Hale stalowe - MAKOSZ
www.makosz.com.pl
Zajmujemy się wykonawstwem
obiektów ze stali.
Problematyka pracy w handlu wzbudza w ostatnich latach szczególne zainteresowanie. Wynika to nie tylko z zasadniczych zmian w roli handlu w systemie gospodarki socjalistycznej, ale również ze zmian na rynku pracy w skali kraju i w poszczególnych regionach.

Handel wewnętrzny jest coraz częściej traktowany jako ważne ogniwo weryfikacji użyteczności produkcji, jako ogniwo kształtowania konsumpcji, a także jako ogniwo skutecznego oddziaływania na produkcję w celu uwzględniania potrzeb i preferencji społecznych. Praktycznie oznacza to, że z ogniwa biernej dystrybucji przeradza się on w ogniwo aktywnego i wszechstronnego oddziaływania na życie gospodarcze i społeczne kraju.

Stworzyło to potrzebę realnego kierowania i kształtowania wszystkich czynników wytwórczych, w tym głównie czynnika ludzkiego i materialnego. Człowiek — na stanowisku pracy kierowniczej i wykonawczej — jest podstawowym składnikiem sił wytwórczych, a w handlu odgrywa także ważną rolę społeczną, kulturalną i polityczną. Realizacja tej roli wymaga odpowiednich sposobów gospodarowania zasobami pracy, organizowania procesów pracy itp. Nie bez znaczenia jest tu problem zmian na rynku pracy.

Dotychczasowa, powszechna dostępność rąk roboczych oraz skłonność ludzi do podejmowania pracy w handlu gwałtownie spadła. Wielkie potrzeby innych działów gospodarki spowodowały, że w handlu pojawiła się sytuacja permanentnego braku rąk do pracy oraz spadku skłonności do wiązania swoich planów pracy — zwłaszcza przez młodych ludzi — z pracą w handlu. Tendencja ta będzie — w miarę upływu czasu — zyskiwała na wadze i odgrywała rolę sfery nacisku na przemiany w gospodarowaniu kadrami pracowniczymi w handlu.