Ankieta
Firma Minsbud specjalizująca się w sprzedaży materiałów hydraulicznych.A A A

Adaptacja pracownika do warunków pracy w handlu

Bariery ochronne
http://www.pro-city.pl
Oferujemy produkty francuskiej marki PRO-CITY.
Bariery drogowe, ochronne, wiaty i stojaki rowerowe.
Adaptacja pracownika do warunków pracy w handlu wymaga szczególnej staranności, w której doświadczony kolega lub zwierzchnik nie tylko ukształtują właściwą postawę w pracy i nauczą reguł postępowania praktycznego, ale także pokażą pozytywy i ogromną użyteczność społeczną dobrej pracy każdej jednostki handlowej i każdego pracownika handlu.

Ostatnie lata i związany z nimi klimat przychylności dla handlu i zatrudnionych w nim pracowników znacznie ułatwiają działania w zakresie właściwej adaptacji nowych pracowników. Istotne jest, aby przyjęcie nowego pracownika odbywało się w atmosferze życzliwości, pewnej wyrozumiałości, koleżeńskości stosunków, które każdy człowiek i w każdych warunkach pracy ceni sobie na równi z bodźcami płacowymi.

Przykłady z praktyki dowodzą, że właściwie realizowana adaptacja młodych pracowników może stanowić rozstrzygający warunek ich życiowej decyzji dotyczącej pracy handlu. Jeśli brak troski o młodego pracownika, jeśli brak zainteresowania jego trudnościami adaptacyjnymi, to łatwo o zniechęcenie do wybranego zawodu, o negatywne opinie i wreszcie o podjęcie decyzji odejściu z pracy w handlu. Przy czym ta negatywna ocena cech zawodu, środowiska i warunków częstokroć jest wypowiadana w gronie znajomych, w nowym miejscu pracy, w kontaktach z młodzieżą i innych okolicznościach, a więc rozpowszechniana w społeczeństwie, także wśród potencjalnych kandydatów do pracy w handlu.

W tych przedsiębiorstwach, w których adaptacja pracowników do pracy zorganizowana jest na racjonalnych zasadach, tzn. stopniowego przyzwyczajania do pracy, dobierania obowiązków do początkowych możliwości z równoczesnym praktycznym nauczaniem przez doświadczonych instruktorów, stan fluktuacji kadr ulega systematycznemu zmniejszeniu.

Prawidłowo realizowany okres adaptacji zawodowej powinien być pierwszą fazą długotrwałego procesu stabilizacji załogi. Proces stabilizacji w przedsiębiorstwie obejmuje oddziaływanie poprzez:

— sprawiedliwe kształtowanie warunków płacowych,

— możliwości awansu,

— możliwości podnoszenia kwalifikacji,

— kształtowanie dobrej atmosfery pracy,

— sprawiedliwe oceny wyników pracy,

— sprawiedliwą politykę wyróżnień,

— popieranie tworzenia się zespołów nieformalnych, które swoimi ambicjami w pracy oraz solidnością wykonywania obowiązków wyróżniają się na tle innych zespołów,

— rozwijanie różnorodnych form współzawodnictwa,

— stwarzanie możliwości racjonalizacji pracy.

Na stabilizację załóg bezpośredni wpływ wywiera styl pracy i zarządzania realizowany przez kierowników różnych szczebli. W handlu preferowany jest integratywny styl zarządzania ze względu na konieczność wzajemnego zastępowania się w obowiązkach, pomocy koleżeńskiej w godzinach szczytowego nasilenia ruchu, wspólnej dbałości o powierzone mienie sklepu, wspólnej kontroli (w sklepach samoobsługowych i preselekcyjnych).

Realizacja programu stabilizacji załóg pracowniczych powinna być przedmiotem zainteresowania i wysiłków wszystkich ogniw kierowniczych handlu oraz pracowników operatywnych. Chodzi bowiem o stworzenie atmosfery socjalistycznych stosunków pracy, o maksymalną stabilizację zespołów pracowniczych. Taką pożądaną i racjonalną atmosferę pracy tworzą kierownicy oraz sami pracownicy. W dobrej atmosferze, w ustabilizowanym zespole decyzję o odejściu z pracy podejmuje się z całą rozwagą, ostrożnością i tylko wtedy, gdy jest to z różnych względów konieczne.