Ankieta
Firma Minsbud specjalizująca się w sprzedaży materiałów hydraulicznych.A A A

Analiza procesu gospodarowania zasobami pracy

Certyfikat BRC
http://gqcert.com/certyfikat/brc-food-wersja-7
Firma Global Quality.
Specjaliści w dziedzinie certyfikacji.
W problematyce zatrudnienia w przedsiębiorstwie handlowym można uwzględniać co najmniej cztery punkty widzenia:

— indywidualny pracownika,

— grupowy przedsiębiorstwa,

— indywidualny konsumenta,

— zbiorowy ogólnospołeczny.

Wynikiem głównych wykładni interesów w danym okresie są warunki i metody dysponowania zasobami pracy w przedsiębiorstwie handlowym. W literaturze przedmiotu brak było dotychczas opracowań analizujących kompleksowo metody i efekty dysponowania tą grupą zasobów. Brak ten wynikał z trudności metodologicznych związanych ze sposobami wyróżniania poszczególnych metod gospodarowania i genezy ich stosowania w praktyce gospodarczej, a przede wszystkim z trudności mierzenia efektów wdrażania określonych metod. Dlatego też celem niniejszego rozdziału jest zaprezentowanie metody tzw. intensywnej analizy gospodarki zasobami pracy w przedsiębiorstwach handlu detalicznego. Prezentacja zostanie wzbogacona przykładem takiej analizy w kilku wybranych przedsiębiorstwach handlowych. Przyjęty sposób analizy obejmie nie tylko opis sytuacji i przyczyny, ale także wnioski odpowiednie dla badanego okresu, tzn. dla lat 1969—1971. Należy podkreślić, że mimo nawiązań do konkretnej rzeczywistości gospodarczej celem rozważań analitycznych jest prezentacja metody analizy. Praktyczne zastosowanie analizy przedstawione zostanie w nawiązaniu do trzech głównych elementów gospodarki zasobami pracy w przedsiębiorstwie handlowym:

— pozyskiwania pracowników,

— wykorzystywania posiadanych kadr,

— kryteriów oceny wyników gospodarowania zasobami pracy w przedsiębiorstwach handlowych.