Ankieta
Firma Minsbud specjalizująca się w sprzedaży materiałów hydraulicznych.A A A

Cechy i opinie w handlu

Odszkodowanie za wypadek przy pracy Poznań
avatar-sa.pl
Pomożemy Ci z odszkodowaniem.
Zadzwoń do nas.
Nową jakością jest klimat życzliwości i zrozumienia (propagowany przez masowe środki przekazu) dla trudnej pracy milionowej rzeszy pracowników handlu. Dość powszechny jest pogląd, że lata 1971—1975 stanowią okres swoistego „odkrywania handlu" jako dziedziny o wszechstronnej roli w gospodarce i społeczeństwie oraz pracowników handlu jako wielkiej grupy zawodowej o rosnącym znaczeniu ekonomicznym (jako organizatorów zaopatrzenia ludności) i społecznym (jako realizatorów kontaktów usługowych z nabywcami). Zmusza to do różnorodnych działań obejmujących porządkowanie i doskonalenie gospodarki kadrami pracowniczymi w szeroko rozumianym handlu wewnętrznym, a także do podejmowania studiów i badań obejmujących nowe pola poznania prawidłowości, związków i zasad kształtowania zatrudnienia w handlu wewnętrznym. Wiele w tym względzie jest do odrobienia i do długofalowego formowania stosownie do zmieniających się potrzeb rynku oraz etapu rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. Potrzeby te obarczone są cechami i opiniami ukształtowanymi w przeszłości i ciążącymi do dziś nad sprawami związanymi z gospodarką kadrami pracowniczymi w handlu. Do najważniejszych w nich należy zaliczyć:

— wieloletnie kształtowanie rynku na zasadach tzw. rynku sprzedawcy, wywołującego deformację postaw pracowników handlu — bierna dystrybucja, nie wymagająca wysiłku organizatorskiego w zakresie usług,

— obciążenie opinii społecznej starymi wzorcami kupieckimi utożsamianymi z wzorcami i warunkami pracy pracowników handlu uspołecznionego,

— obciążenie opinii społecznej jednostronnymi, uproszczonymi sądami o postawach, cechach moralnych i kwalifikacjach pracowników handlu,

—- obciążenie działalności handlu praktyką kontrolną, stwarzającą swoistą presję, ciągły nacisk moralny i klimat braku zaufania do pracowników handlu,

— „wtłaczanie" do sfery handlu czasowo wolnych rąk do pracy ze względu na taniość miejsc pracy,

— koncentracja wysiłków przedsiębiorstw handlowych na poszukiwaniu towarów, walce o jakość, na odbudowie bazy materialnej i nieprzywiązywaniu przez długi okres większej wagi do jakości usług handlowych w warunkach braków i napięć towarowych na rynku.