Ankieta
Firma Minsbud specjalizująca się w sprzedaży materiałów hydraulicznych.A A A

Czynniki zewnętrzne (Egzogeniczne)

Parkiet Hajnówka
http://vipparkiet.pl/
Parkiet Hajnówka dla Twojego wnętrza.
Odwiedź nasz salon VIP Parkiet w Warszawie.
W zespole czynników zewnętrznego oddziaływania na dziedzinę zatrudnienia w przedsiębiorstwie handlowym można wyróżnić:

— poziom rozwoju gospodarczego kraju,

— poziom zaopatrzenia ludności,

— wielkość i stan bazy materialno-technicznej,

— kierunki i metody ogólnokrajowej polityki zatrudnienia i płac,

— sytuację na rynku pracy,

— system planowania i zarządzania,

— nurt klientów jako wyznacznik rytmu pracy,

— decyzje w sprawie czasu otwarcia punktów sprzedaży. W celu kompleksowego zobrazowania problemu, rozważymy wszystkie wymienione czynniki, omawiając szerzej te, które nie są naświetlone w rozdziale pierwszym i dalszych.

Stan i struktura zatrudnionych ulegają zmianom w miarę rozwoju gospodarczego kraju. Między procesem rozwoju gospodarczego a wzrostem zatrudnienia i przekształceniami struktury zatrudnionych występuje sprzężenie zwrotne: wyższy poziom gospodarki narodowej stwarza przesłanki większej aktywności społecznej, która umożliwia podniesienie dochodu narodowego i w efekcie przyspiesza rozwój gospodarczy. Prawidłowo wykorzystany w procesie pracy potencjał ludzki staje się czynnikiem dynamizującym rozwój kraju.

Uprzemysłowienie kraju wiąże się z rozbudową produkcji środków konsumpcji zaspokajających bezpośrednio potrzeby ludności. Wzbogacanie produkcji rynkowej oznacza dla handlu wzrost podaży towarów, których sprzedaż wymaga dodatkowej powierzchni handlowej i zwiększenia zatrudnienia.

Wprowadzenie do obrotu nowych artykułów wywołuje konieczność zapoznania konsumentów z ich właściwościami i sposobem wykorzystania oraz rozszerzania różnych form aktywnej sprzedaży. Przemiany w strukturze dóbr konsumpcyjnych wywołują m. in. ilościowy i jakościowy wzrost zatrudnienia.

Poziom zaopatrzenia decyduje w znacznej mierze o efektywności pracy w handlu oraz kształtuje społeczną ocenę działalności przedsiębiorstw handlowych. Występujące ciągle jeszcze w naszym handlu niedostosowanie podaży do zapotrzebowania konsumentów zwiększa uciążliwość pracy, nie przynosząc efektów ekonomicznych, powoduje także straty czasu poświęconego na zakupy.

Bezpośrednia zależność występuje również między wzrostem zatrudnienia a wzrostem bazy materialno-technicznej handlu. Rozbudowa sieci tworzy bowiem nowe miejsca pracy, a jej wielkość i wyposażenie kształtuje warunki pracy i warunki zakupu towarów. Długotrwałe niedoinwestowanie bazy materialno--technicznej handlu polskiego, wyrażające się zbyt małą i niedostatecznie wyposażoną liczbą punktów sprzedaży, determinuje charakter tego czynnika wytwórczego w procesie sprzedaży. Drobna i rozproszona sieć handlowa ogranicza wprowadzanie pracooszczędnych metod sprzedaży (samoobsługa i preselekcja) oraz wdrażanie racjonalnej organizacji pracy. Niedostateczna przepustowość sieci pomniejsza możliwość rozszerzania asortymentu towarowego, a więc również zwiększania efektywności sprzedaży, warunkującej wzrost zatrudnienia i zarobków. Wynikająca stąd mała atrakcyjność pracy oraz nie odpowiadające często wymogom humanizacji pracy materialne warunki środowiska są istotną przyczyną dużej fluktuacji kadr w handlu.

Szczególnie silny wpływ na stan, strukturę i metody gospodarowania zatrudnieniem wywierają kierunki i zasady ogólnokrajowej polityki zatrudnienia i płac.