Ankieta
Firma Minsbud specjalizująca się w sprzedaży materiałów hydraulicznych.A A A

Doskonalenie zawodowe pracowników handlu

Niezależnie od działań na rzecz jak najszerszego kształcenia pracowników w różnych typach szkół tradycyjnie od lat w handlu wewnętrznym państwowym i spółdzielczym prowadzone jest intensywne doskonalenie kursowe. Pod koniec lat pięćdziesiątych w handlu państwowym przyjęta została zasada przeszkolenia wszystkich pracowników pełniących funkcje kierownicze, a nie mających wykształcenia wyższego, na 300-godzinnych kursach zawodowych oraz pracowników administracji i kadrę kierowniczą jednostek operatywnych na 150-godzinnych kursach. Zasady nowej polityki kadrowej ustalone w drugiej połowie lat pięćdziesiątych uznając potrzebę organizowania szkolenia kursowego wskazywały, że celem tego szkolenia jest przygotowanie pracowników do pełnienia określonych funkcji i pogłębienia znajomości branży. Jednorazowym obowiązkiem przeszkolenia kursowego objęta została kadra kierownicza różnych szczebli oraz służby specjalistyczne. W planach kursów centralnych uwzględniane były przede wszystkim kursy organizowane dla kadry kierowniczej oraz służb nadzorujących, a w planach kursów terenowych — kursy dla pracowników zatrudnionych w jednostkach operatywnych handlu.

Realizacja ustalonych zadań szkoleniowych wymagała oprócz prac organizacyjnych opracowania i zatwierdzenia programów nauczania. W tym celu powołana została przy Departamencie Kadr i Szkolenia Zawodowego MHW Komisja Programowa, która w latach sześćdziesiątych zatwierdziła ponad 200 programów szkolenia kursowego oraz programów praktycznej nauki zawodu.

Centralne doskonalenie zawodowe pracowników handlu. Państwowy Ośrodek Szkolenia Handlowego powstał w 1953 r., pełną działalność rozpoczynając od 1956 r. po oddaniu do użytku budynku szkolnego. W 1961 r. Państwowy Ośrodek Szkolenia Handlowego przemianowany został na Centralny Ośrodek Szkolenia Handlowego, a w 1966 r. na Ośrodek Doskonalenia Kadr Kierowniczych.

Doskonaleniem centralnym prowadzonym w Ośrodku w latach sześćdziesiątych objęte zostały następujące grupy pracownicze zatrudnione w handlu:

— kadra kierownicza przedsiębiorstw (dyrektorzy, kierownicy działów),

— pracownicy kontroli,

— służby towaroznawcze,

— instruktorzy praktycznej nauki zawodu.

Do 1968 r. Ośrodek prowadził rocznie średnio 100 kursów (w tym większość miesięcznych i dwumiesięcznych) dla 3000 słuchaczy. Ośrodek szkoli obecnie blisko 2600 słuchaczy rocznie na 100 kursach i seminariach. Czas trwania szkolenia zaocznego znacznie zmniejszył się. Zwiększył się natomiast wymiar pracy samokształceniowej.

Na kursach nauczano, jak realizować nowe, trudne zadania stawiane przed handlem. Dzięki nim podniosły się wyraźnie kwalifikacje pracowników handlu, np. w zakresie towaroznawstwa przeszkolono pracowników odbioru jakościowego, przygotowano do pracy dużą grupę pracowników kontroli, tysiące instruktorów, którym przy wykonywaniu funkcji sprzedawcy czy kierownika sklepu powierzona została dodatkowo funkcja nauczyciela zawodu.

W końcu lat sześćdziesiątych oprócz konieczności kontynuowania, chociaż w zmniejszającym się zakresie, kwalifikacyjnych kursów zawodowych wystąpiła potrzeba bieżącego seminaryjnego doskonalenia kadr kierowniczych w zakresie postępu ekonomicznego i technicznego, nowoczesnych metod organizacji, zarządzania i planowania. Już od 1965 r. Ośrodek prowadził i rozszerzał zajęcia seminaryjne dla kadry kierowniczej oraz seminaria dla służb specjalistycznych.

Zajęcia seminaryjne prowadził zespół wykładowców reprezentujących wysokie przygotowanie teoretyczne i praktyczne. Przyjęto metodę wykładu wprowadzającego z rozbudowaną częścią dyskusyjną. Zastosowano nowe aktywne metody nauczania: przypadków, sytuacyjną, inscenizacji. Powierzono uczestnikom opracowanie i zreferowanie określonych tematów przy wykorzystaniu dostępnej literatury i nagromadzonej wiedzy praktycznej.

Zgodnie z uchwałą nr 306 Rady Ministrów z dnia 30 XI 1965 r. w sprawie podnoszenia kwalifikacji pracowników zatrudnionych w gospodarce narodowej oraz na podstawie zarządzenia resortowego od 1971 r. prowadzi się w handlu szkolenie obligatoryjne. W handlu państwowym obowiązkowi dokształcania i doskonalenia kwalifikacji zawodowych podlegają osoby zajmujące stanowiska kierownicze w administracji wszystkich szczebli oraz rewidenci i organizatorzy szkolenia.

Najwyższą formą obligatoryjnego doskonalenia kadr kierowniczych są studia podyplomowe. W Wyższych Szkołach Ekonomicznych aktualnie prowadzi się wiele studiów podyplomowych o różnorodnej tematyce, dostosowanych do potrzeb doskonalenia kadr kierowniczych i służb specjalistycznych.

Od 1969 r. w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie w związku ze zgłoszonym zapotrzebowaniem zostało zorganizowane studium podyplomowe na temat metod zarządzania przeznaczone dla kadry kierowniczej przedsiębiorstw handlowych. Studium to ukończyło do 1973 r. 180 osób.

Niezależnie od studiów podyplomowych w resortowym Ośrodku Doskonalenia Kadr Kierowniczych prowadzone są w różnych formach i o różnej tematyce kursy obligatoryjnego doskonalenia kadr kierowniczych i służb specjalistycznych.

W latach 1971—1973 w jednostkach handlu państwowego obowiązek dokształcania i doskonalenia spełniło 9500 pracowników, w tym na studiach podyplomowych 450 osób, na kursach przeszło 19 000 osób, 48 osób spełniło obowiązek w innych formach — staże pracy, doktoraty. Ponadto w okresie tym uzupełniło wykształcenie na studiach zaocznych i wieczorowych I i II stopnia przeszło 550 pracowników.

Główny ciężar realizacji doskonalenia kadr kierowniczych i służb specjalistycznych objętych doskonaleniem obligatoryjnym spoczywa na Ośrodku Resortowym. W latach 1971—1973 Ośrodek koncentrował się na doskonaleniu kadry kierowniczej przedsiębiorstw na temat:

— metod zarządzania,

— analizy działalności gospodarczej,

— postępu ekonomiczno-organizacyjnego,

— doskonalenia systemów płac i metod pracy z kadrami,

— usprawnienia procesów inwestycyjnych.

Jednocześnie prowadzono w Ośrodku doskonalenie kadr kierowniczych w zakresie wybranych problemów wynikających z aktualnej polityki gospodarczej resortu na temat:

— usprawnienia obsługi konsumentów — przeszkolono blisko 300 zastępców dyrektorów przedsiębiorstw handlowych,

— programowania, planowania i rozmieszczenia sieci detalicznej — przeszkolono również blisko 3000 pracowników służb specjalistycznych,

— nowego systemu finansowo-ekonomicznego — przeszkolono blisko 800 osób zajmujących stanowiska zastępców dyrektorów do spraw ekonomicznych, głównych księgowych oraz kierowników komórek zatrudnienia i płac.