Ankieta
Firma Minsbud specjalizująca się w sprzedaży materiałów hydraulicznych.A A A

Działania stabilizacyjne i czynnik ludzki

Działania stabilizacyjne wyznaczają szeroki zakres tematyki związanej także z wewnętrznymi działaniami przedsiębiorstwa. Dotyczą one atmosfery pracy, stylu kierowania, wytworzenia zespołów pracowniczych, więzi kulturalnych i socjalnych, a także innych czynników. Poznawanie reakcji pracowników na te czynniki oraz warunków dostosowywania ich do oczekiwań i wymagań ludzkich może stanowić przedmiot długofalowego zainteresowania placówek naukowych i zespołów badawczych.

Kolejna grupa prac badawczych dotyczy warunków pracy, jej uciążliwości, a także bezpieczeństwa i higieny pracy. Prace z tego zakresu zostały zaledwie zasygnalizowane dwoma opracowaniami, których użyteczność została potwierdzona przez praktykęss. Przyszłość handlu wymaga, aby badania nad warunkami pracy były prowadzone stale, ukazują one bowiem możliwości ciągłego doskonalenia procesów pracy. Tradycyjnie proste metody pracy w handlu bywają niekiedy przyjmowane jako jedynie możliwe, nie wymagające zmian i udoskonaleń. Uświadomienie skutków swoistego „przywiązania" do tych tradycji jest skutecznym argumentem pobudzania działań kierownictwa w pożądanym kierunku oraz podstawą permanentnego doskonalenia warunków pracy handlu.

Ostatnią grupą badań są prace obejmujące gospodarowanie czynnikiem ludzkim. Także i te badania nie są dotąd szeroko rozwijane. Zostały one zapoczątkowane w końcu lat sześćdziesiątych i- w pewnym zakresie kontynuowane są do dziś. Ideą przewodnią tych badań, wynikającą z potrzeb praktyki, jest traktowanie pracowników jako wytwórców usług, którzy powinni podlegać określonym procesom zarządzania w przedsiębiorstwie, tzn. być dobierani stosownie do potrzeb według określonych kryteriów, podlegać określonym procesom przystosowawczym, być zorganizowani i odpowiednio wykorzystani. Z tak rozumianej gospodarki kadrami pracowniczymi wynika szereg konsekwencji dla sposobu zatrudnienia i wykorzystywania pracowników handlu. Interesującym problemem badawczym jest problem elastyczności zatrudnienia w handlu. Koncepcja elastycznego zatrudnienia opiera się na wspomnianym już zjawisku nierytmicznego przebiegu procesów sprzedaży towarów. Opracowanie zasad i metod wdrażania elastycznego systemu zatrudnienia przyniosło korzystne rezultaty w zakresie lepszego wykorzystania siły roboczej w handlu (zmniejszenie pełnoetatowego zatrudnienia) oraz podwyższenia poziomu usług handlowych przez maksymalne dostosowanie liczby pracowników do tzw. nurtu nabywców.

Problematyka gospodarowania kadrami pracowniczymi nie ogranicza się do zagadnień elastyczności, obejmuje także sprawy polityki kadrowej, badania nad zatrudnieniem, nad relacjami między zatrudnieniem a wyposażeniem przedsiębiorstwa w czynnik materialny, nad rolą służb pracowniczych, nad systemami bodźców itp. Wymienione wątki badawcze stają się szczególnie ważne w związku ze zmianami na rynku pracy oraz intensywnym rozwojem rynku. Mogą one być podstawą bardziej oszczędnego, a jednocześnie bardziej efektywnego gospodarowania pracą ludzką w handlu.

Badania nad omawianą problematyką najwcześniej rozpoczął Instytut Handlu Wewnętrznego i prowadzi je w największym zakresie. W pewnym zakresie prowadzą badania Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Szkoła Główna Planowania i Statystyki w Warszawie oraz nad kadrami gastronomii — Uniwersytet Łódzki. Dość powszechnym mankamentem prowadzonych w poszczególnych ośrodkach badań jest brak kompleksowości, co prowadzi do ograniczonej użyteczności wyników badań. Trzeba przypomnieć, że czynnik ludzki traktowany jako główny czynnik wytwórczy handlu wymaga nie tylko badań ekonomicznych, ale równoległych badań socjologicznych i psychologicznych.

Wydaje się, że istotnym tematem, który powinien być włączony do badań, są wzorce zawodowe pracowników handlu. Nawiązuje się tu do wyrażonych na wstępie poglądów o braku wypracowanych wzorców zawodowych, charakterystycznych dla socjalistycznych warunków ustrojowych oraz nowoczesnych warunków pracy handlu. Z badań nad wzorcami zawodowymi może wynikać wiele różnorodnych, interesujących wniosków dla kształtowania profilów zawodowych w szkolnictwie średnim, dla programów doskonalenia, a także dla zdania sobie sprawy z kierunków oddziaływania na konsumentów zgodnie z zasadami rozwoju socjalistycznego społeczeństwa.

Intensywniej rozwijanym kierunkiem badań powinny stać się badania nad lokalnymi rynkami pracy, z których handel angażuje nowych pracowników. Pozwoli to na silne sprzężenie polityki zatrudnienia przedsiębiorstw z realnymi możliwościami, jakie mają konkretne rynki pracy. Nie mniej interesującym kierunkiem badawczym na przyszłość jest tematyka obejmująca bodźce stosowane w handlu. Jest to szczególnie aktualne z uwagi na wprowadzony w 1974 r. nowy system płac. Pozwala on na wprowadzenie do polityki płac znacznej elastyczności, łączy płace z wynikami pracy załóg sklepowych i przedsiębiorstw. Poznawanie prawidłowości, które kształtować będą wykorzystanie instrumentów płacowych w nowych warunkach ekonomicznych, nie jest możliwe bez systematycznych badań i formułowania wniosków o charakterze aplikacyjnym.