Ankieta
Firma Minsbud specjalizująca się w sprzedaży materiałów hydraulicznych.A A A

Formy zgłaszania potrzeb

Po ustaleniu potrzeb przedsiębiorstwa w zakresie zatrudnienia ważnym etapem jest zgłaszanie tych potrzeb jednostkom nadrzędnym w celu uzyskania przydziału odpowiednich środków materialnych, organizacyjnych, prawnych itd. Do stworzenia podstaw doboru kadr konieczne jest sprecyzowanie wymogów jakościowych i odpowiednio wcześniejsze uruchomienie systemu szkolenia. W tym celu co kilka lat przedsiębiorstwa resortu handlu wewnętrznego opracowują plany zapotrzebowania kadrowego. Na ogół łączone są one z przeprowadzaną od 1957 r. akcją okresowych badań kwalifikacji pracowników resortu handlu wewnętrznego. Oceny takie odbyły się ponadto w latach 1959, 1962, 1964, 1967, 1970 i 1973. Badania te mają na celu przede wszystkim „wyeliminowanie z handlu osób karanych sądownie za przestępstwa z chęci zysku, ocenę pracy poszczególnych pracowników, zainteresowanie problemem podnoszenia kwalifikacji, a szczególnie uzupełnienia wykształcenia, uzyskania materiału dotyczącego polityki kadrowej, struktury kadr i ruchu osobowego oraz wyciąganie wniosków co do potrzeb i rozmiarów szkolenia i doskonalenia zawodowego" 13. W trakcie ustalania potrzeb kadrowych handlu na najbliższą przyszłość przedsiębiorstwo handlowe przekazuje informacje do Wojewódzkich Komisji do Spraw Koordynacji Szkolenia Kadr dla Handlu, a te z kolei do Ministerstwa Oświaty i Szkolnictwa Wyższego.

Plany potrzeb kadrowych przedsiębiorstw handlowych są podstawą programowania rozwoju sieci szkół zawodowych, internatów oraz rozmiarów rekrutacji uczniów i studentów. Plany potrzeb na okresy przyszłe opierają się na danych „wyjściowych", stanu i struktury kadr, skorygowanych o powstanie nowych stanowisk pracy w wyniku rozwoju sieci handlowej przedsiębiorstw i zmian w zarządzie przedsiębiorstwa (np. mechanizacja rachunkowości itd.) oraz wymianę kadr (odchodzenie na emeryturę, przewidywana fluktuacja niepożądana itd. Punktem odniesienia określenia wymogów kwalifikacyjnych są odpowiednie ustalenia obowiązującego taryfikatora pracy w handlu.

Reasumując, plany zapotrzebowania na kadry wykwalifikowane są formą analitycznego zgłaszania potrzeb w zakresie jakości kadry pracowniczej pod adresem rynku pracy oraz szkolnictwa zawodowego. Są materiałem informacyjnym dla odpowiednich organów gospodarczych oraz oświatowych. Są programami, których realizacja uzależniona jest między innymi od środków przeznaczonych na ten cel przez te jednostki. Inny charakter mają okresowe, a przede wszystkim roczne plany zatrudnienia i funduszu płac sporządzane w przedsiębiorstwach handlowych. Są planami operatywnymi, to znaczy bezpośrednio zabezpieczającymi także środki niezbędne do ich realizacji.

Zgłaszanie potrzeb w zakresie funduszu płac (ilościowych) odbywa się w formie opracowywania projektów planów zatrudnienia i funduszu płac, a następnie weryfikowania tych potrzeb w stosunku do zatwierdzonych parametrów planu.

Zatwierdzony przez jednostkę nadrzędną plan zatrudnienia i funduszu płac przedsiębiorstwa handlowego jest podstawą dysponowania kadrami pracowniczymi w procesie świadczenia usług handlowych, jest on zatem najistotniejszym elementem procesu ustalania zapotrzebowania na kadry. Z tej racji szczegółowa analiza trybu planowania zatrudnienia i funduszu płac w badanych przedsiębiorstwach wskazać może na główne elementy mechanizmu gospodarowania zasobami pracy w handlu.