Ankieta
Firma Minsbud specjalizująca się w sprzedaży materiałów hydraulicznych.A A A

Funkcje zarządu przedsiębiorstwa

Funkcje kierowania przedsiębiorstwem handlowym prowadzącym działalność w dużej skali (kilkadziesiąt do kilkuset sklepów lub licznych zakładów gastronomicznych, punktów usługowych i magazynów) obejmują szereg czynności wykonywanych przez pracowników zespołu komórek organizacyjnych zarządu przedsiębiorstwa, stanowiących nadbudowę w stosunku do placówek operatywnych.

Zespół komórek zarządu wykonuje funkcje:

— sztabowe polegające na przygotowaniu planów i programów działalności w długim, średnim i krótkim okresie oraz projektów decyzji kierownictwa, zbieraniu sygnałów i informacji z placówek oraz przetwarzaniu zebranych materiałów dla potrzeb kierownictwa,

— operacyjne obejmujące przekazywanie decyzji kierownictwa placówkom przedsiębiorstwa i kontrolę ich realizacji oraz wykonywanie dyspozycji kierownictwa w stosunku do otoczenia (pracownicy, dostawcy, inne przedsiębiorstwa handlowe, instytucje i organa administracji, prasa i pozostałe środki masowego przekazu itp.),

— ewidencji i kontroli majątku, na które składają się księgowość i rozliczenia majątkowe,

— zaopatrzeniowo-obslugowe, do których zalicza się organizowanie zaopatrzenia w materiały i sprzęt, zapewnianie konserwacji i remontów oraz obsługę komórek przedsiębiorstwa.

Różny charakter funkcji wykonywanych przez służby handlowe i pozahandlowe wskazuje na potrzebę stosowania odmiennych kryteriów kwalifikowania pracowników tych komórek. Odrębności tej nie uwzględniała przez długie lata „nomenklatura pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwach handlu wewnętrznego", ustalana dla potrzeb sprawozdawczości (i wykorzystywana również w planowaniu). Wszyscy pracownicy nadbudowy zaliczani byli do administracji przedsiębiorstw. Oznaczało to przyjęcie za kryterium miejsca wykonywania czynności poza placówkami sieci detalicznej, magazynami i punktami usługowymi.

Włączenie obsad komórek służby handlowej do grupy pracowników administracyjno-biurowych — przy stałej tendencji do zmniejszania liczebności tej grupy — odbijało się niekorzystnie, w miarę wzrostu sieci placówek operatywnych, na sprawności i efektywności działalności handlowej. W celu wyłączenia pracowników służby handlowej spod rygorów ograniczania zatrudnienia administracji wprowadzono podział nadbudowy na dwie grupy:

— pracowników administracyjnych zarządu,

— pracowników ekonomiczno-handlowych.

Podział taki umożliwia realizowanie postępowych tendencji koncentrowania wspólnych czynności ekonomiczno-handlowych na szczeblu zarządu przedsiębiorstwa i zapobiega dekoncentracji niektórych czynności dla pozornego zmniejszenia zatrudnienia w zarządzie (np. przerzucenie czynności zakupu towarów na kierowników sklepów umożliwiłoby zmniejszenie nadbudowy, ale przekreśliłoby jednolitą politykę handlową w stosunku do dostawców).

Oprócz komórek zarządu występują w przedsiębiorstwach komórki pomocnicze, w których koncentruje się pewne czynności usługowe związane z działalnością placówek operatywnych w przypadkach, gdy mogą one być wykonywane sprawniej na szczeblu przedsiębiorstwa lub gdy — ze względu na deficyt usług obcych — jedynie własne wykonawstwo zapewnia terminowe ich świadczenie.

Do komórek pomocniczych zalicza się:

— brygady konserwatorskie i remontowe,

— pracownie dekoratorskie,

— komórki odbioru jakościowego,

— komórki transportu tzw. niezorganizowanego,

— magazyny gospodarcze.

Wśród komórek pomocniczych niektórych przedsiębiorstw występują ponadto zakłady inwentaryzacji (od 1 stycznia 1975 r. zakłady inwentaryzacji koncentrowane są w Powszechnej Agencji Handlowej).