Ankieta
Firma Minsbud specjalizująca się w sprzedaży materiałów hydraulicznych.A A A

Jednostronność w kształtowaniu czynników wytwórczych

Ostatnim zespołem przyczyn mających silne związki z przeszłością jest pewna jednostronność w kształtowaniu czynników wytwórczych w handlu. W sytuacji ostrego deficytu sieci handlowej i wyposażenia jednostek handlowych, przedsiębiorstwa koncentrowały uwagę na tworzeniu bazy materialnej. „Baza ludzka" wykazywała stan znacznej obfitości oraz mobilność, którą można było wykorzystać w warunkach niedoboru techniki. Chodziło więc o swoiste zbilansowanie potrzeb i podaży usług handlowych, niezbędnych do względnie normalnego procesu dystrybucji dóbr. Sprawy jakości świadczenia usług, a więc także i jakości oraz kwalifikacji ludzi zatrudnionych w handlu musiały zejść na dalszy plan.

Podjęte w ostatnich latach działania zmierzają do wyrównania dysproporcji między rozwojem techniki materialnej a kształtowaniem technik czynnościowych, wyrażających się w możliwościach poznania i racjonalnego wykorzystania techniki materialnej oraz zasad organizacji pracy, zasad operowania towarami, jakimi handel dysponuje w procesach usługowych. Warto zwrócić uwagę, że podaż usług handlowych wyrażona w określonym wyposażeniu handlu w materialne środki i zasoby pracy powinna znajdować się w odpowiednich proporcjach do popytu na usługi. Proporcje te powinny odpowiadać stanowi względnej równowagi usługowej, która pozwala na niezakłócony przebieg procesów usługowych w długich okresach.

Lata przeszłe ukształtowały pewne negatywne zjawiska, obciążające gospodarkę kadrą pracowników handlu obecnie i zapewne w przyszłości. Dotyczą one różnorodnych zjawisk. Rozpoczęty proces odnowy w tym zakresie determinowany jest przez nową rolę handlu w kształtowaniu konsumpcji, oddziaływaniu na produkcję oraz ekonomiczno-społecznym stymulowaniu całej gospodarki. Praktycznie oznacza to, że gospodarowanie zasobami pracy w handlu wymaga nie tylko przełamania utartych zwyczajów, opinii i błędnych wzorców ukształtowanych wewnątrz i na zewnątrz handlu, ale także ciągłego uczenia gospodarowania tym bezcennym zasobem wytwórczym w procesach usługowych, jaki stanowią ludzie. Konieczne jest w zakresie polityki kadrowej wie-loogniwowe sprzężenie wysiłków centralnych jednostek handlu, przedsiębiorstw organizujących pozyskiwanie i wykorzystanie zasobów pracy oraz sklepów organizujących zespoły pracownicze zgodnie z zasadami socjalistycznych stosunków pracy i maksymalnie efektywnego wykonywania funkcji usługowych. Ogromną rolę w całym procesie zmian odgrywa nowy system zarządzania handlem, działający w kierunku pożądanych wzorców pracy i zachowań pracowników zgodnie z wymaganiami socjalistycznych stosunków pracy.