Ankieta
Firma Minsbud specjalizująca się w sprzedaży materiałów hydraulicznych.A A A

Kierowanie usługami handlowymi

Kierowanie usługami handlowymi obejmuje wielkie obszary działań, na które składają się następujące grupy usług: pełnego asortymentu, miejsca sprzedaży, czasu sprzedaży, formy sprzedaży, usługi informacyjne i inne. Wymieniona struktura usług wymaga sprzężenia z punktu widzenia zależności ilościowych oraz związków jakościowych. W nowoczesnym rozumieniu nie jest to zwykłe zestawienie usług handlowych. Można w tym względzie dokonywać określonych pociągnięć substytucyjnych, można okresowo skoncentrować uwagę i wysiłek na konkretnej grupie usług, można dokonywać rozbudowy struktury wewnętrznej poszczególnych rodzajów usług, wzmacniać je usługami informacyjnymi, natężać działalność edukacyjną itp. Z wymienionych możliwości wynika, że w grupach kierowniczych zachodzi i zachodzić będzie ważna ewolucja w strukturze wyposażenia w wiedzę zawodową oraz kierunkach zastosowania tej wiedzy w konkretnej praktyce.

Podobne znaczenie mają przemiany następujące w sprzężeniu kontaktów między handlem i przemysłem oraz wynikające z nich skutki w zawodach handlowych. Proces usług handlowych nie może być obecnie i w przyszłości formowany w odrębnych ogniwach handlu i przemysłu. Wynika to z jego istoty jako procesu kompleksowego obejmującego towar i usługi handlowe.

Cały proces przybliżenia przemysłu do rynku zasadza się na świadomości i przekonaniu, że weryfikatory rynkowe towarów muszą być uwzględniane przez wytwórców i traktowane jako kryteria podejmowania produkcji. Chodzi bowiem o to, aby każda produkcja była maksymalnie celowa, tzn. maksymalnie przygotowana pod względem jakości, dozy, czasu dostawy, opakowania, wykończenia informacyjnego, akcentów edukacyjnych zawartych w opakowaniu itp. Umiejętność oddziaływania na przemysł przez kadrę kierowniczą poprzez stawianie żądań i konsekwentne ich egzekwowanie stanowi ważną grupę cech i umiejętności, w jakie powinni być wyposażeni pracownicy grupy kierowniczej. Potwierdzanie użyteczności tych nacisków i oddziaływań przez dobre rezultaty działalności rynkowej stwarza podstawę ukształtowania maksymalnie partnerskich stosunków, w których interesy pracowników handlu i interesy pracowników przemysłu będą weryfikowane przez te same kryteria, tzn. przez kryteria rynkowe.