Ankieta
Firma Minsbud specjalizująca się w sprzedaży materiałów hydraulicznych.A A A

Kierunki przemian jakościowych w zawodach handlowych

W prognozowaniu zatrudnienia w handlu do 1990 r. punktem wyjścia było uwzględnienie nierównomierności wzrostu zatrudnienia w stosunku do tempa przemian w obrotach oraz uwzględnienie wpływu postępu techniczno-organizacyjnego na doskonalenie procesów usługowych. Stąd podstawowym kierunkiem zmian jakościowych w gospodarowaniu kadrami pracowniczymi będzie:

— technicyzacja najbardziej pracochłonnych prac i czynności w handlu,

— doskonalenie umiejętności kontaktów usługowych z otoczeniem,

— usprawnianie kierowania procesami pracy we wszystkich ogniwach handlu.

Postęp w zakresie technicyzacji obejmuje przemiany w czynniku materialnym, przede wszystkim takie, które powodują zmniejszanie rozmiarów zatrudnienia przy jednoczesnym podnoszeniu poziomu obsługi. Budowa nowoczesnych obiektów handlowych, dysponujących dostosowanymi do warunków handlu powierzchniami i odpowiednim wyposażeniem, stwarza dla podstawowej grupy pracowników handlu, tzn. sprzedawców, nowe warunki pracy i specjalizacji zawodowej. Problem polega na tym, że nowoczesne supersamy, domy towarowe, pawilony handlowe pozwalają zastosować elementy programowania sprzedaży, tzn. takiego przygotowania procesów sprzedażowych, które są akceptowane przez konsumentów jako bardziej wygodne, lepsze w porównaniu z tradycyjnym procesem obsługi realizowanym bezpośrednio przez sprzedawcę.

Programowanie sprzedaży wymaga opanowania szeregu umiejętności koniecznych do opracowania koncepcji asortymentacyjnych, zorganizowania ruchu nabywców, rozplanowania powierzchni, zorganizowania informacji oraz pozostałych składowych tzw. technologii handlu.

Bezpośrednim skutkiem postępu technicznego w handlu jest więc zmiana charakteru pracy podstawowych grup pracowników handlu, a co za tym idzie, zmiana specyfiki zawodów handlowych. Proces wyrównywania zaniedbań technicznych w stosunku do innych zawodów w gospodarce prowadzić będzie niewątpliwie do przesunięcia się w górę zawodów handlowych w ogólnej hierarchii zawodów w kraju. W miarę nasycania środkami technicznymi pracy w handlu detalicznym i hurtowym wzrasta kultura techniczna pracowników handlu. Wyraża się to nie tylko w znajomości techniki i umiejętności jej wykorzystania, ale także w swoistym „rozumieniu techniki", tzn. wykorzystywaniu jej zgodnie z prawem maksymalnych korzyści i z prawem maksymalnego zadowolenia z wykonywanej pracy.

Kształtowanie kultury technicznej nie może być traktowane jako proces samoczynny, automatyczny. Jest to bowiem najdroższy sposób wdrażania postępu technicznego i kształtowania kultury technicznej zarówno w podstawowej grupie zawodowej sprzedawców, jak i w innych grupach pracowników. Wdrażanie postępu technicznego wymaga intensywnej edukacji technicznej pozwalającej na przekształcenia postaw, zwyczajów, a także nawyków wykorzystania możliwości technicznych. Intensywna edukacja techniczna w handlu jest tym bardziej konieczna, że tradycja zawodów handlowych pozbawiona jest ścisłych związków z techniką 52. Ogólna obserwacja tej tradycji wskazuje, że zawody handlowe zawsze łączono z prostymi formami pracy, małym stopniem wyposażenia technicznego, ale specjalnymi osobistymi walorami i cechami pracowników świadczących usługi handlowe.