Ankieta
Firma Minsbud specjalizująca się w sprzedaży materiałów hydraulicznych.A A A

Kierunki przemian w handlu

Omawiane kierunki przemian warunkują zmiany w kwalifikacjach zespołów pracowniczych zatrudnionych w handlu, a także służb handlowych w przemyśle. Najkorzystniejsze rezultaty uzyskuje się wtedy, gdy służby handlowe przemysłu ściśle współpracują z aparatem zaopatrzenia handlu. Są to dwie grupy zawodowe, które koncentrują podstawowe informacje o „zachowaniu" się towarów na rynku, o opiniach i reakcjach nabywców związanych z etapem realizacji towarów poprzez zakup. Wymaga to stałego dokształcania pracowników w zakresie niepodzielnego traktowania procesów produkcji i zaopatrzenia rynku, procesów organizacji podaży oraz kształtowania umiejętności opracowywania informacji i sygnałów w celu wyrobienia sobie ogólniejszego poglądu o tendencjach i kierunkach kształtowania popytu i podaży w konkretnych warunkach rynkowych. Nie wystarczą w tym względzie zwykłe doświadczenia zawodowe, zwłaszcza obarczone nie najlepszymi tradycjami i doświadczeniami lat przeszłych. Konieczna jest — usystematyzowana porządkiem doskonalenia kadr — edukacja, a także bieżące kształtowanie nawyku reagowania na sygnały rynkowe oraz ich wykorzystywanie w decyzjach zakupu konkretyzowanych wobec przemysłu. Wymóg przemian w kwalifikacjach i postawach pracowników handlu jako rezultat zmian w skali i organizacji działań handlu rozciąga się na wszystkie ogniwa i etapy działań rynkowych. W najbardziej rozwiniętej koncepcji tych działań mówi się o tak zwanym marketingowym myśleniu oraz marketingowych technikach działań pracowników przemysłu i handlu. Należy sądzić, iż rekonstrukcja handlu i powstanie zintegrowanych przedsiębiorstw handlowych stwarza szczególnie dogodne warunki do zastosowania reguł marketingu. Myślenie marketingowe polega na traktowaniu przez pracownika handlu towaru i obrotu w sposób spójny, niezależnie od podziału ról między przemysłem i handlem27. Jest to więc myślenie systemowe, obejmujące istotę działalności rynkowej i pełny jej przebieg, a nie formalny podział między podmioty uczestniczące. Punktem wyjścia myślenia marketingowego jest produkt, celowość jego wytwarzania oparta na badaniu popytu, sprawność dystrybucji, zapewniająca dotarcie we właściwym miejscu i czasie oraz racjonalne wykorzystanie towarów przez indywidualnego nabywcę bezpośrednio lub w gospodarstwie domowym. Wymaga to jasnego określenia celów przy uruchamianiu produkcji konkretnych towarów i dobrego poznania rzeczywistych gustów, tendencji i preferencji występujących w popycie nabywców. Wymaga to również utrzymywania ciągłego kontaktu pracowników przemysłu i handlu z rynkiem światowym, co jest konieczne dla wytwarzania i oferowania produktów o nowych cechach i właściwościach maksymalnie zaspokajających potrzeby konsumentów. Przy dystrybucji produktów, których wprowadzenie na rynek podyktowane jest preferencjami społecznymi, konieczne jest długofalowe działanie edukacyjne. Działaniem tym zainteresowany jest zarówno przemysł, jak i handel — główne podmioty odpowiedzialne za zaspokojenie potrzeb społeczeństwa na towary i usługi.