Ankieta
Firma Minsbud specjalizująca się w sprzedaży materiałów hydraulicznych.A A A

Kierunki zmian w strukturze komórek zarządu

Postęp techniczny i organizacyjny oraz zmiany w systemie planowania i zarządzania, zwłaszcza w systemie finansowo-ekonomicznym, będą oddziaływać w coraz większym stopniu na rozmiary i strukturę zatrudnienia w komórkach zarządu przedsiębiorstw handlowych. Można oczekiwać, że w najbliższych latach wystąpią następujące przeobrażenia w strukturze zarządu.

Koncentracja czynności ewidencyjno-rachunkowych w wyspecjalizowanych placówkach zaplecza usługowego i zastosowanie elektronicznej techniki obliczeniowej spowoduje zmniejszenie stosunkowo licznych komórek księgowości.

Czynności inwentaryzacyjne prowadzić będzie w całym handlu państwowym Powszechna Agencja Handlowa.

Przejęte zostaną przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwo czynności przygotowania i obsługi procesu inwestycyjnego. Przewidywana dalsza koncentracja oddziałów, przedsiębiorstw i central wpłynie na zmniejszenie liczebności zarządu połączonych jednostek. W- podobny sposób powinny oddziaływać: poprawa stanu bazy materialnej handlu, oddawanie do użytku nowych baz magazynowych, koncentrowanie powierzchni biurowej, poprawa wyposażenia w maszyny do liczenia i sprzęt biurowy.

Jednocześnie z przesunięciem części pracowników zaplecza usługowego oraz efektywnym zmniejszeniem zatrudnienia w wyniku koncentracji organizacyjnej i unowocześnienia bazy materialnej należy liczyć się z koniecznością rozszerzenia niektórych czynności handlowych. W celu zwiększenia sprawności funkcjonowania placówek handlowych oraz oddziaływania na kształtowanie konsumpcji niezbędne jest:

— zintensyfikowanie prac związanych z analizą rynku,

— wzmocnienie nadzoru nad sklepami, magazynami i zakładami usługowymi,

— zwiększenie kontroli struktury asortymentowej i terminowości dostaw,

— rozszerzenie informacji i reklamy handlowej. Z wykonaniem powyższych zadań będzie się wiązać pewien wzrost zatrudnienia.

Realizacja tych dwukierunkowych tendencji powinna wyrazić się zmniejszeniem udziału pracowników zarządu w ogólnej liczbie zatrudnionych w przedsiębiorstwie, a jednocześnie zmianą jej struktury wewnętrznej przez zwiększenie udziału służby handlowej w stosunku do komórek ogólnoekonomicznych i pomocniczych. Taka ewolucja struktury zarządu zapewni korzystniejsze warunki do wytworzenia systemu aktywnej sprzedaży, stanowiącego główny cel przedsiębiorstwa handlowego.