Ankieta
Firma Minsbud specjalizująca się w sprzedaży materiałów hydraulicznych.A A A

Komplikacje w gospodarowaniu kadrami

Komplikacje w gospodarowaniu kadrami pracowniczymi wynikają także z takich przyczyn, jak: wysokie wymagania stawiane kandydatom do pracy oraz poziom płac w porównaniu z innymi gałęziami gospodarki. Stawianie wysokich wymagań w zakresie umiejętności kontaktów z klientami, poziomu etyczno-moralnego, uczciwości, ograniczenia możliwości kontynuowania nauki w okresie pracy, liczne niedogodności w zakresie utrzymywania życia towarzyskiego, zajmowania się domem powodują spadek skłonności do podejmowania pracy w handlu. Nie bez wpływu jest także wysoki stopień zatrudnienia kobiet (przeszło 90% obsady), dla których wymienione utrudnienia pracy w handlu stanowią ważne kryterium wyboru miejsc pracy, a dla handlu znaczne komplikacje w całym procesie zatrudnienia. Z badań prowadzonych nad organizacją pracy w sklepach wynika, że ważną grupę przyczyn komplikujących zatrudnienie w handlu jest nierówno-mierność ruchu klientów, duża zmienność czasu pracy, sezonowe nasilenia obrotu towarowego powodujące skoncentrowany wysiłek sprzedawców, obciążenie psychiczne wywołane obawą przed niedoborami wynikłymi z omyłek czy kradzieży. Obsługa prowadzona w warunkach braków towarowych przyczynia się do wyczerpania nerwowego, do różnorodnych konfliktów sprzedawców z klientami, a także w zespołach pracowniczych. Nie bez znaczenia we wzrastających trudnościach pozyskiwania ludzi do handlu jest znaczna uciążliwość pracy wynikająca z konieczności przenoszenia ciężkich towarów, gromadzenia się opakowań, uciążliwych ruchów w czasie obsługi oraz ze złych warunków fizycznych, np. niedostateczne ogrzewanie, wentylacja itp. Wymienione czynniki wpływają negatywnie na gospodarowanie pracownikami handlu i wymagają długookresowych zabiegów pozwalających na kształtowanie zatrudnienia zgodnie z potrzebami oraz z ogólnie respektowanymi zasadami humanizacji pracy.