Ankieta
Firma Minsbud specjalizująca się w sprzedaży materiałów hydraulicznych.A A A

Kontakt handlowy między sprzedawcą a nabywcą

Sięgając pamięcią wstecz należy przypomnieć, że prymat produkcji i utrzymujący się przez wiele lat w skrajnej formie rynek sprzedawcy powodowały, że kontakt handlowy między sprzedawcą a nabywcą obarczony był napięciem braku towarów i swoistego dyktatu produkcji uzależniającej od swych możliwości wielkość i strukturę „koszyka" towarów do sprzedaży. Była to sytuacja swoistej nierówności w stosunkach przemysł — handel i formowania sytuacji usługowych stosownie do napięć ilościowych i strukturalnych na rynku. Wywarła ona, w moim przekonaniu, negatywny wpływ na kształtowanie postaw pracowników handlu, powodowała długoletnie odzwyczajanie pracowników handlu od norm i reguł przyjętych w normalnej obsłudze, w której interes nabywcy i jego zadowolenie z podaży usług stanowią podstawowe kryterium organizacji obsługi oraz oceny sprzedawców, przedsiębiorstw handlowych i handlu jako całości. Stopniowo następujące zmiany w sytuacji towarowej rynku wymagały i wymagają w stosunku do sprzedawców szczególnego nasilenia procesów szkoleniowo-edukacyjnych. Charakterystyczne, że pretensje społeczeństwa do handlu w latach poprzednich były stałym przedmiotem uwagi środków masowego przekazu. Były one łatwe do formułowania i adresowania. Przemysł jako główna przyczyna niedomogów ilościowych i jakościowych rynku był odległy, trudny do zidentyfikowania i chroniony swoistym prymatem szacunku. Łatwiej było wyrażać poglądy i opinie o brakach w handlu niż wnikać w głębsze przyczyny ich występowania. Kształtowano więc najczęściej opinie o pracownikach handlu na podstawie obserwacji spraw codziennych, drażliwych, związanych z niezaspokajaniem potrzeb konsumpcyjnych, solidaryzując się ze spontanicznymi reakcjami nabywców. Okres niedomogów funkcjonowania rynku związanych z brakiem równowagi oraz różnorodnych mankamentów jakościowych utrwalił nie tylko stereotypy reakcji zewnętrznych, ale wywarł także wpływ na postawy i zachowania pracowników handlu. Zmiana tego stanu wymaga długofalowych, zorganizowanych procesów edukacyjnych nastawionych na aktywne działania handlu i aktywne postawy jego pracowników wobec przemysłu jako dostawcy towarów oraz wobec konsumenta jako odbiorcy.