Ankieta
Firma Minsbud specjalizująca się w sprzedaży materiałów hydraulicznych.A A A

Myślenie marketingowe

Wymóg myślenia marketingowego jest cechą o długofalowym znaczeniu dla obecnych i przyszłych warunków pracy handlu.

Nie można ograniczyć się do włączenia zasad tego myślenia do programów kształcenia i doskonalenia przyszłych kadr handlu. Myślenie to winno być regułą działania wszystkich ogniw jednostek handlu hurtowo-detalicznego. W jednostkach tych znajduje także pełne zastosowanie technika działań marketingowych. Polega ona na stosowaniu odpowiednich technik zbierania i opracowywania informacji o popycie i podaży oraz różnorodnych technik aktywizacji sprzedaży stosownie do krótko- i długoterminowych celów przedsiębiorstwa. Operowanie technikami aktywnej sprzedaży wprowadza do zawodów handlowych wiele nowych elementów czyniących pracę ludzką bardziej interesującą i nowoczesną. Cechą przewodnią tych działań jest wyzwalanie inicjatywy pracowników i wszechstronnych możliwości szybkiego jej potwierdzenia w rezultatach działalności sklepu, przedsiębiorstwa i całej organizacji handlowej. Sprawdzanie rezultatów swojego działania, analiza popełnionych błędów i możliwości korygowania ich w przyszłych działaniach aktywizujących stanowią stałą formę obserwowania i oceny własnej pracy każdego pracownika handlu. Zastosowanie w praktyce technik marketingowych stawia przed pracownikami handlu potrzebę długookresowego doskonalenia zawodowego. Powinno ono polegać nie tylko na przyswojeniu sobie określonych wiadomości z zakresu technik działania, ale także na równoległym wdrażaniu, sprawdzaniu i ciągłym doskonaleniu tych technik w praktyce. Systematyczne przestrzeganie zasady obserwacji skutków swojej pracy pozwala na uzyskanie cennego doświadczenia oraz nabrania nawyku racjonalnego doskonalenia działań sprzedażowych. Reguły takiego podejścia do pracy powinny odnosić się do wszystkich pracowników zatrudnionych w operatywnej działalności w przemyśle i handlu. Dotyczą one w praktyce działalności dyrekcji, które poprzez zasady myślenia marketingowego i prowadzenie określonej taktyki działań rynkowych stwarzają aktywny układ działań zewnętrznych i wewnętrznych, pozwalających na zastosowanie podobnych reguł we wszystkich jednostkach wykonawczych aż do sklepu włącznie. Dotyczy to także jednostek sklepowych, w których myślenie i techniki marketingowe przybierają wprawdzie inną skalę i występują w innych formach, ale opierają się na tych samych zasadach i prawidłach postępowania. Przy takim rozumieniu wpływu marketingu na czynnik ludzki można mówić o spójności kształtowania kwalifikacji i postaw zarówno kadry kierowniczej różnych szczebli, jak i realizatorów procesu obrotu i usług na rynku. Można mówić o pionowym komunikowaniu się zainteresowanych podmiotów we wszystkich decyzjach i działaniach przenikających przedsiębiorstwo od dyrekcji do sklepu. Z czasem wytworzą się warunki ciągłego postępu marketingowego wynikającego z oceny racjonalności poszczególnych działań, dążenia do maksymalnego dostosowania produktu do potrzeb konsumentów "oraz osiągania najlepszych rezultatów ekonomicznych we wszystkich ogniwach pracy przedsiębiorstwa.

Omówione zasady znajdują szczególnie dogodne pola zastosowania w nowych warunkach wojewódzkich i międzywojewódzkich przedsiębiorstw państwowych i spółdzielczych.