Ankieta
Firma Minsbud specjalizująca się w sprzedaży materiałów hydraulicznych.A A A

Opinia o starych wzorcach kupieckich

Ważnym zespołem przyczyn, które określają pozycję pracowników obecnie i wymagają celowego działania, jest opinia o starych wzorcach kupieckich utrwalonych w naszym społeczeństwie. Z badań nad preferencjami w zakresie usług wynika, że najczęściej oczekiwanym stereotypem sprzedawcy jest pracownik obdarzony identycznymi cechami jak dawny kupiec — właściciel sklepu obsługujący osobiście nabywcę lub z pomocą wynajętego subiekta. Oczekuje się od współczesnego pracownika handlu uni-żoności, zapobiegliwości, usłużności, ciągłego uśmiechu, gotowości do pracy w każdej porze i w każdej sytuacji, bezgranicznej wyrozumiałości we wszystkim, co stwarza sytuacja zakupu towarów. Podkreślana jest reguła: jego towar, jego sklep, jego obowiązek takiego zaspokajania moich potrzeb, abym był zadowolony 3. Konsumenta nie interesują przyczyny braku towarów związane z niemożnością produkcji lub niedowładem systemu zaopatrzenia i dostaw z produkcji, nie interesują go również inne okoliczności ekonomiczne lub społeczne, które stanowią zespół warunków towarowych w kontaktach sprzedawca — nabywca.

Dość rzadko w odczuciu szerokiej opinii nabywców traktuje się operatywnych pracowników handlu jako równorzędnych członków wielkiej grupy pracowników gospodarki uspołecznionej mających podobne prawa i podobne obowiązki jak pracownicy innych działów gospodarki narodowej, tj. ci, którzy sami są nabywcami towarów. Postawy nabywców ukazują artykuły publicystyczne, z których często wynika afirmacja starego zawodu kupieckiego bez odróżniania odmiennej sytuacji własnościowej, a także szerszej motywacji społecznej pracy dawnego kupca i współczesnego sprzedawcy. Pracownicy handlu nie są odizolowani od znajomości pozycji, praw i obowiązków pracowników innych działów gospodarki uspołecznionej. Dokonują ciągłych porównań, umieją ocenić uciążliwość swojego zawodu, a także satysfakcje materialne i moralne płynące z jego wykonywania. Dostrzegają bardzo często w opiniach i postawach konsumentów rozbieżności między ich żądaniami a warunkami pracy i funkcjonowania współczesnego sklepu, magazynu, zakładu i przedsiębiorstwa handlowego jako całości.