Ankieta
Firma Minsbud specjalizująca się w sprzedaży materiałów hydraulicznych.A A A

Opinie i sądy o postawach

Trzecią istotną grupę przyczyn określającą obecną pozycję społeczną pracowników handlu stanowią opinie i sądy o postawach, cechach moralnych i kwalifikacjach pracowników handlu. Przeszłość w tym zakresie obciąża do dziś zbiorowość pracowniczą. Popularyzacja oddzielnych przypadków jako wyraz nieaprobowania zachowań i postaw ludzkich była bardzo często utożsamiana z ogólnymi cechami ogółu pracowników handlu. Proces przemian w tym zakresie rozpoczął się po 1970 r., a zwłaszcza po VI Zjeździe PZPR, na którym rola pracowników handlu oraz znaczenie ich pracy zostały uznane za część programu rozwoju społeczno--gospodarczego kraju. Nie oznacza to natychmiast zmiany utartych poglądów i obiegowych opinii. Jest to proces powolny, wymagający nie tylko konkretnych działań, ale także określonego kształtowania opinii społeczeństwa. Szczególną rolę powinna odegrać popularyzacja spraw i problemów pracowników zatrudnionych w handlu4. Jest to ważny czynnik dalszego usprawnienia pracy handlu oraz przemian w pozycji społecznej jego pracowników w porównaniu do innych grup zawodowych. Wobec szerokich możliwości wyboru pracy społeczeństwo nie akceptuje tych miejsc pracy, które obarczone są złą opinią, narażoną na gwałtowne reakcje społeczne, łączone ze zjawiskami negatywnymi, stwarzającymi nieprzyjemną atmosferę pracy. Handel jest obarczony wymienionymi wyżej cechami. Wiąże się to z faktem, że publicystyka okresu do 1970 r. z całą ostrością i powierzchownością wyrażanych poglądów, dość jednostronnie formowała opinię społeczną o roli handlu, o roli pracowników handlu, o postawach ludzi realizujących usługi handlowe w trudnych warunkach napięć rynkowych. Zmiana tego stanu wymagała impulsu i długotrwałego sterowania przez centralne władze polityczne, które jasno określiły stosunek do handlu i pracowników handlu na podstawie realnych warunków funkcjonowania i roli społecznej tej dziedziny i tej grupy zawodowej. Można wyrazić pogląd, że kształtowana obecnie opinia, w tym także krytyczna, przez środki masowego przekazu jest bardziej obiektywna i sprawiedliwsza. Sądzić także należy, że po pewnym okresie jednocześnie z doskonaleniem działalności handlu nastąpi lepsze zrozumienie w opinii społecznej roli handlu w naszej gospodarce oraz roli pracowników handlu w organizacji bytu społeczeństwa.