Ankieta
Firma Minsbud specjalizująca się w sprzedaży materiałów hydraulicznych.A A A

Połączenie hurtu i detalu

Połączenie hurtu i detalu wprowadziło także istotne zmiany w skali i skuteczności współdziałania nowych przedsiębiorstw z przemysłem produkującym dla potrzeb rynku. Polegają one na:

— bezpośrednich związkach między rynkiem detalicznym a producentami towarów,

— skróceniem drogi przekazywania informacji z rynku,

— możliwością współpracy na rynku w zakresie badań popytu oraz działań aktywizujących,

— bardziej skutecznym oddziaływaniem handlu na jakość towarów,

— zwiększeniem terminowości dostaw,

— lepszym wywiązywaniem się z innych postanowień umownych.

Specjalistyczny charakter nowych państwowych przedsiębiorstw hurtowo-detalicznych oraz wojewódzki charakter przedsiębiorstw spółdzielczych powodują, że przemysł utrzymuje kontakty z wielkim odbiorcą, z którego interesami musi się wszechstronnie liczyć, a jego informacje i żądania uwzględniać. Nieuwzględnianie interesów silnych ekonomicznie i dobrze zorganizowanych partnerów może spowodować stosunkowo łatwo sytuację kłopotliwą dla przemysłu z ekonomicznego i społecznego punktu widzenia. Dlatego obserwuje się wzrost skłonności wytwórców do współpracy ze zintegrowanymi przedsiębiorstwami spółdzielczymi i państwowymi. Za przykład mogą posłużyć dążenia do wspólnego prowadzenia badań rynku i wykorzystania zbioru informacji i sygnałów płynących z rynku. Dla przemysłu informacje te mają wielkie znaczenie. Pozwalają one odpowiedzieć na pytanie, w jakim stopniu przygotowanie produkcji' uwzględniło rzeczywiste potrzeby rynku i w jakim stopniu znalazły one potwierdzenie i akceptację nabywców. Sprzężenie informacyjne przemysłu z wielkimi przedsiębiorstwami handlowymi powoduje, że przemysł traktuje je jako banki informacji rynkowej w konkretnym zakresie branżowym i terytorialnym. W miarę doceniania wartości informacji płynących z rynku wzrasta skłonność przemysłu do „przybliżania się" do rynku. Oznacza to taki stan stosunków między handlem i wytwórcami, który można nazwać rynkiem partnerskim. Istota rynku partnerskiego sprowadza się do zintegrowanego uwzględniania celów konsumenta przez przemysł i handel równolegle. Wywodzi się to z prostego założenia, że najlepsza produkcja może być nie zauważona społecznie, jeśli zostanie źle zaoferowana przez handel, a równocześnie najlepiej funkcjonujący handel nie jest w stanie sprzedać towarów o małych wartościach rynkowych, tzn. nie przystosowanych do wymagań i preferencji nabywców lub z wadami jakościowymi. Rynek partnerski wymaga z tego punktu widzenia pełnej integracji działania w zakresie zbierania i wykorzystania informacji, a także współdziałania w zakresie aktywizacji sprzedaży towarów.