Ankieta
Firma Minsbud specjalizująca się w sprzedaży materiałów hydraulicznych.A A A

Przemiany rynkowe jako wyznacznik zmian w zatrudnieniu

Okres władzy ludowej przyniósł w zakresie gospodarowania kadrami pracowniczymi w sferze obrotu towarowego wiele istotnych przemian i wywołał nowe zjawiska specyficzne dla uspołecznionych stosunków pracy. W miarę formowania się handlu uspołecznionego kształtowały się poglądy na rolę tego działu gospodarki jako ogniwa aktywnego pośrednictwa między producentem i konsumentem, kształtowała się również rola pracowników handlu jako realizatorów tego procesu. Przełomowe znaczenie dla nowego podejścia do spraw i problemów pracowników handlu miały uchwały VI Zjazdu PZPR wyznaczającego długofalowe, skoordynowane z ogólnym rozwojem gospodarczym zadania dla handlu i jego kadry. Podkreślono przy tym rolę operatywnych pracowników handlu — sprzedawców, kierowników sklepów, którzy są podstawową grupą zatrudnionych w handlu, a którzy swoją pracą i postawą wywierają bezpośredni wpływ na sferę opinii nabywców o zdolności gospodarki do zaspokojenia ich potrzeb, kształtują opinię i stany zadowolenia społeczeństwa. Powstał nowy klimat zainteresowania władz centralnych, podjęte zostały wysiłki Ministerstwa Handlu Wewnętrznego i Usług oraz Central Spółdzielczych w celu prowadzenia długofalowej polityki gospodarowania kadrami pracowniczymi w handlu.