Ankieta
Firma Minsbud specjalizująca się w sprzedaży materiałów hydraulicznych.A A A

Rola handlu

Świadomość dokonujących się przemian w roli handlu i roli pracowników handlu stwarza potrzebę wielokierunkowych działań obejmujących zarówno badania naukowe, jak i praktykę gospodarczą różnych szczebli. Dotychczas prowadzone badania nad problematyką zatrudnienia w handlu dalekie były od potrzeb, które pojawiły się obecnie i będą się nasilały w miarę upływu czasu.

Podejmowane sporadycznie tematy badawcze wynikały głównie z bieżących potrzeb praktyki, mniej zaś z przewidywań środowisk naukowych co do długofalowych tendencji i znaczenia danej tematyki. Stąd zakres badań, a także stan publikacji poświęconych problematyce pracowników handlu należy uznać za niewystarczający.

Podejmując opracowanie niniejszej strony czyniliśmy to w przekonaniu, że możemy choć w części wypełnić lukę w piśmiennictwie poświęconym tematyce pracy w handlu. Przyjęliśmy założenie, że ocena stanu bieżącego, analiza czynników kształtujących gospodarowanie kadrami pracowniczymi w handlu, analiza czynników o charakterze rozwojowym może być przydatna dla długofalowej polityki w zakresie świadomego formowania tego czynnika sił wytwórczych. Staraliśmy się pokazać całą skomplikowaną strukturę ról, jakie pełnią ludzie zatrudnieni w handlu wskazując, że oprócz pracy utożsamionej z wydatkowaniem energii fizycznej i psychicznej wykonują oni zadania o charakterze społeczno-politycznym i kulturalnym. Wskazujemy, że w całej zbiorowości zatrudnionych w handlu zachodzi znamienna ewolucja mająca przyczyny w socjalistycznych stosunkach pracy, technicyzacji pracy w handlu, wykorzystania zasad naukowej organizacji pracy itp. Za szczególnie interesujące uznaliśmy te procesy i zmiany, które są zaledwie rozpoczęte, a które będą wymagały długofalowych działań zarówno w skali resortu, central, zjednoczeń, jak i przedsiębiorstw.

Dotyczą one traktowania handlu jako dobra o ograniczonej dostępności, konsekwentnych procesów humanizacji pracy, długofalowej polityki w zakresie gospodarowania czynnikiem ludzkim w przedsiębiorstwach, a zwłaszcza polityki pozyskiwania, stabilizacji i właściwego wykorzystania pracowników, procesów przemian jakościowych, jakie występują i powinny występować w szeroko rozumianych zawodach handlowych. W analizie zjawiska staramy się odpowiedzieć na podstawowe pytania dotyczące związków między czynnikiem ludzkim a przemianami na rynku, przemianami w organizacji i technice handlu, przemianami w roli handlu i jego pracowników w stosunku do innych działów gospodarki i wreszcie przemianami w zarządzaniu. Zwracamy uwagę, że nowa rola handlu wymaga wielostronnego działania doskonalącego pracowników oraz doskonalącego metody gospodarowania nimi w skali przedsiębiorstwa i resortu. Oprócz prezentowania materiałów, opinii i uogólnień, przedstawiamy również postulaty dotyczące konkretnej praktyki różnych szczebli działalności handlowej. Sądzimy, że książka nasza oprócz monograficznej wartości ma również ważkie dla procesów gospodarowania kadrami pracowniczymi w handlu aspekty aplikacyjne, które mogą być wykorzystane w realnej działalności kierowniczej w przedsiębiorstwach i całej nadbudowie organizacyjnej, Pragnieniem naszym jest, aby problemy i sprawy poruszane w książce dobrze służyły pracownikom handlu.