Ankieta
Firma Minsbud specjalizująca się w sprzedaży materiałów hydraulicznych.A A A

Rozmiary i struktura zatrudnienia w komórkach zarządu

Zatrudnienie w komórkach zarządu stanowi znaczną część ogólnej liczby pracowników przedsiębiorstw handlowych.

Tak znaczna liczba i udział pracowników komórek zarządu w ogólnym zatrudnieniu wymaga pogłębienia badań. Problem ten traktowany jest dotychczas marginesowo.

Bliższe zapoznanie się z rozmiarami zatrudnienia tej grupy w typowych przedsiębiorstwach handlowych wskazuje na bardzo duże różnice. Przedstawione w tablicy 11 wskaźniki udziału komórek zarządu, wahające się od 10,9 do 26,4% sygnalizują niejednorodność badanych zbiorów bądź też nieprawidłowość w sposobie liczenia omawianej grupy pracowników.

Analiza danych tablic 10 i 11 oraz informacji o zakresie i warunkach działania badanych przedsiębiorstw wykazuje, że:

— najniższy udział pracowników zarządu (10,9%) występuje w przedsiębiorstwie o jednorodnej działalności (MHD Art. Spożywczymi Warszawa, Praga-Północ), prowadzącym handel detaliczny,

— na wyższym poziomie (20,7% i 23,1%) kształtuje się udział zarządu w dwóch kolejnych jednostkach zintegrowanych (Oddziały w Żyrardowie i Pruszkowie WPHS w Warszawie), prowadzących handel detaliczny i hurtowy oraz działalność pomocniczą: paczkowanie towarów sypkich i targowiska,

— najwyższy udział zarządu (26,4% i 24,1%) występuje w zintegrowanych przedsiębiorstwach handlowo-usługowych (WPHU „Arged" w Koszalinie i Rzeszowie), prowadzących handel detaliczny i hurtowy oraz zakłady usługowe i handlowo-usługowe.

Określanie wielkości zarządu przedsiębiorstw w stosunku do ogółu zatrudnionych podyktowane jest względami uproszczeń statystyki; porównywanie tak obliczanych wskaźników dla przedsiębiorstw o bardzo zróżnicowanym zakresie działalności stanowi jednak błąd metodyczny. Zarząd przedsiębiorstwa o jednorodnej działalności detalicznej wykonuje funkcje sztabowo-operacyjne w stosunku do pracowników własnych placówek, natomiast zarząd zintegrowanego przedsiębiorstwa detaliczno-hurtowego spełnia te funkcje również w odniesieniu do zaopatrywanej obcej sieci detalicznej (np. analiza rynku, zamówienia towarów, kontrola dostaw itp.).

Niezależnie od zakresu wykonywanych funkcji przyjmuje się w obu przypadkach za podstawę ustalenia udziału zarządu tylko liczbę zatrudnionych we własnych placówkach i komórkach.

Ponadto obciążenie zarządu w działalności hurtowej jest znacznie większe niż w działalności detalicznej ze względu na zakres analizy rynku, czasochłonność bezpośrednich kontaktów z przemysłem oraz pracochłonność ewidencji ilościowo-wartościowej obrotu towarowego. Jeszcze wyraźniej występuje potrzeba przyjmowania innej podstawy liczenia wielkości zarządu w przedsiębiorstwach handlowo--usługowych, w których obciążenie sprawami usług jest znacznie większe niż działalnością handlową.

Prawidłową metodą oceny wielkości zarządu w przedsiębiorstwach o różnym zakresie działania byłoby zastosowanie przeliczników obciążenia pracowników czynnościami związanymi z obsługą działalności detalicznej, hurtowej, usługowej i pomocniczej. Badania nad tym problemem nie były dotychczas prowadzone i można jedynie postulować ich podjęcie.