Ankieta
Firma Minsbud specjalizująca się w sprzedaży materiałów hydraulicznych.A A A

Rozszerzanie zakresu uprawnień pracowników na stanowiskach kierowniczych

Rozszerzanie zakresu uprawnień pracowników na stanowiskach kierowniczych, zwłaszcza w ogniwach operatywnych wywołuje z reguły — przy zapewnieniu właściwego nadzoru — wzrost odpowiedzialności za wyniki pracy prowadzonej placówki (komórki). Wzmożona odpowiedzialność za efekty kierowanej placówki będzie skłaniała m. in. do podejmowania działań zapewniających lepsze wykorzystanie zespołu pracowniczego. Powodowani względami gospodarności kierownicy punktów sprzedaży i ich zastępcy mogą odegrać aktywną rolę w rozszerzeniu systemu odpowiedzialności majątkowej na zasadzie winy udowodnionej lub wyrazić zgodę na zwolnienie pracowników od rygorów odpowiedzialności za niedobory w powierzonym mieniu, przyjmując tę odpowiedzialność na siebie.

Obowiązujący bowiem prawie powszechnie system odpowiedzialności oparty na zasadzie domniemania winy powoduje organizowanie procesu sprzedaży pod kątem maksymalnego zabezpieczenia mienia, nawet kosztem utraty obrotów (przerywanie sprzedaży w czasie remontów i odbioru towarów), trudności przesuwania pracowników między stoiskami i angażowania dodatkowych członków załogi, zwłaszcza w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Pozytywne wyniki prowadzonych od 1973 r. eksperymentów stosowania odpowiedzialności materialnej na zasadzie winy udowodnionej za niedobór mienia stworzyły podstawę prawnego uregulowania tej formy odpowiedzialności. Znalazło ono wyraz w postanowieniach kodeksu pracy (Dział V art. 114—116 i 118) oraz w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 października 1975 r. w sprawie warunków odpowiedzialności materialnej pracowników za szkodę w powierzonym mieniu. Podjęte decyzje dopuszczają z dniem 1 stycznia 1976 r. stosowanie odpowiedzialności materialnej ograniczonej do winy udowodnionej.

Zasady „odpowiedzialności ograniczonej" wprowadzane są w życie w trybie obligatoryjnym (w okresie 6 miesięcy) — w przypadkach odpowiadających w pełni warunkom określonym przepisami Rozporządzenia — lub na podstawie decyzji kierownictwa przedsiębiorstwa (po zasięgnięciu opinii rady zakładowej) — w odniesieniu do placówek, w których warunki te nie są całkowicie spełnione. Określone w § 2 Rozporządzenia Rady Ministrów warunki zabezpieczenia mienia obejmują:

1) w sklepach o obsadzie co najmniej 6 osób i stoiskach (działach) w domach towarowych (handlowych) — wystawianie dowodów sprzedaży, inkaso gotówki przez kasjerów i wydawanie towarów przez inną osobę niż sprzedawca,

2) w sklepach samoobsługowych oraz w stoiskach (działach) samoobsługowych w domach towarowych (handlowych) — inkaso gotówki dokonywane w wydzielonych kasach przy użyciu kas rejestracyjnych,

3) w magazynach, w których wyodrębniono pomieszczenie do wydawania towarów (halę spedycyjną) oraz zorganizowano dozór ruchu mienia i osób; warunek wyodrębnienia pomieszczenia do wydawania towarów nie jest wymagany w magazynach, w których przeładunek odbywa się systemem automatycznym z urządzeniami pomiarowo-kontrolnymi.