Ankieta
Firma Minsbud specjalizująca się w sprzedaży materiałów hydraulicznych.A A A

Skala przemian w organizacji pracy oraz decyzjach rynkowych

Powstanie wielkich przedsiębiorstw handlowych wywarło istotny wpływ na organizację pracy oraz organizację zespołów pracowniczych. Skupienie działalności hurtu i detalu stworzyło wyjątkowo dogodne podstawy do wszechstronnej kumulacji materiałów informacyjnych ułatwiających procesy decyzyjne oraz do specjalizacji funkcji o jednorodnym, lecz zbliżonym charakterze. Istota specjalizacji funkcji polega na wyodrębnieniu prac, które wymagają szczególnych kwalifikacji i powinny być wykonywane przez małą grupę osób, odpowiednio wykwalifikowanych i wykonujących swoje funkcje w sposób wyspecjalizowany.

Do takich funkcji należy zaliczyć:

— organizowanie zakupu towarów,

— organizację procesów inwestycyjnych,

— prace analityczno-obliczeniowe,

— prace inwentaryzacyjne,

— organizację szkolenia i doskonalenia pracowników,

— organizację działalności reklamowej.

W zintegrowanych przedsiębiorstwach handlowych lub w skali central handlu państwowego i spółdzielczego powstały warunki do wyodrębnienia wymienionych funkcji i grup pracowników wykonujących te funkcje. W przedsiębiorstwach państwowych i spółdzielczych przyjęto słuszne założenie, że w dużych zespołach ludzkich wykonujących jednorodne czynności można prowadzić długofalową politykę kształcenia i doskonalenia pracowników, a także łatwiej wdrażać zasady myślenia marketingowego, prowadzić obserwacje i doskonalić procesy pracy.

Z punktu widzenia gospodarowania kadrami pracowniczymi wprowadzenie zasady specjalizacji ma wiele korzystnych dla przedsiębiorstwa i handlu skutków. Warto przypomnieć, że jednym z kryteriów niskiej oceny zawodu handlowca była uniwersalność wykonywanych czynności przy oczywistym w takiej sytuacji braku pogłębionej wiedzy zawodowej i braku ukształtowanej specjalizacji. Pojawienie się specjalizacji wprowadza radykalną zmianę.

Wyodrębnienie funkcji zaopatrzenia jest równoznaczne z koncentracją danej jednostki organizacyjnej i grupy pracowniczej na doskonaleniu swoich kwalifikacji w zakresie:

— towaroznawstwa,

— zasad odbioru jakościowego,

— zasad udziału w targach i giełdach,

— zasad zawierania umów,

— prowadzenia systematycznej ewidencji i umiejętności oceny dostawców,

— zasad zbierania informacji o popycie i umiejętności wykorzystania ich w decyzjach zakupu,

— zasad porozumiewania się z dostawcami w celu uelastycznienia dostaw do potrzeb rynku,

— zasad przygotowania dostaw na sezon i regulowania tempa dostaw w czasie sezonu i po sezonie,

— innych grup wiadomości niezbędnych do operatywnego działania pracowników w tej specjalizacji.

Wyodrębnienie funkcji inwestycyjnych wymaga od zespołu pracowników:

— znajomości zasad opracowywania założeń do projektów,

— znajomości przepisów regulujących uzgodnienia budowlane,

— umiejętności opracowywania założeń technologicznych dla przyszłych obiektów handlowych,

— umiejętności współpracy z wykonawcą,

— umiejętności oceny wykonania wszystkich ustaleń i szczegółów zawartych w projektach roboczych,

— umiejętności prowadzenia i rozliczenia karty inwestycyjnej,

— umiejętności wprowadzania inwestycji do eksploatacji aż do pełnego uzyskania zakładanych efektów.

Pracownicy wyspecjalizowanej grupy działań reklamowych powinni mieć wiedzę i umiejętność działania w zakresie:

— formułowania celów założeń do kampanii reklamowych,

— umiejętności organizowania zaplecza wykonawstwa reklamowego,

— umiejętności współpracy z autorami projektów i wykonawcami różnych form reklamy,

— umiejętności współpracy przy realizacji reklamy prasowej, reklamy w oknie wystawowym, a także reklamy w formie pokazów, degustacji, reklamy radiowej, telewizyjnej itp.