Ankieta
Firma Minsbud specjalizująca się w sprzedaży materiałów hydraulicznych.A A A

Szkolenie zawodowe pracowników handlu

W okresie pierwszych weryfikacji kadr przeszło 25%, a przy obecnych ocenach okresowych blisko 15% pracowników zatrudnionych w handlu zobowiązano do uzupełnienia lub podwyższenia kwalifikacji w różnych typach szkół. Uzupełnienie lub podwyższenie kwalifikacji w szkołach odbywa się na poziomie szkoły podstawowej, zasadniczej, średniej i wyższej uczelni.

W szkołach podstawowych. Pracownicy młodociani w wieku do 18 lat mają obowiązek i nieograniczone możliwości ukończenia szkoły wieczorowej. Pracownicy w wieku powyżej 18 lat mają możliwość ukończenia szkoły podstawowej w skróconym czasie, a od 35 roku życia mogą zdawać uproszczony egzamin eksternistyczny. Obecnie istnieje również nowa atrakcyjna forma ukończenia szkoły podstawowej z równoczesnym złożeniem egzaminu kwalifikacyjnego poprzez uczęszczanie na tzw. podstawowe studium zawodowe. Forma ta powszechnie stosowana będzie również aktualna w stosunku do pracowników handlu po wprowadzeniu egzaminów kwalifikacyjnych w zawodzie sprzedawcy.

Mimo tak dogodnych warunków szkolenia pracownicy uzupełniający kwalifikacje w zakresie szkoły podstawowej stanowią niewielki odsetek ogółu zatrudnionych nie posiadających wykształcenia podstawowego. Liczba szkolonych w zakresie szkoły podstawowej systematycznie się zmniejsza. Na przykład w handlu państwowym od 8000 osób uzupełniających wykształcenie podstawowe w 1960 r., 4000 w 1962 r., 2000 w 1965 r. do 660 osób w 1973 r. Zmniejsza się również liczba osób zatrudnionych nie posiadających wykształcenia podstawowego, a nie mających jeszcze ukończonych 35 lat życia.

W zasadniczych szkołach handlowych. Pracownicy jednostek operatywnych handlu mający wykształcenie tylko podstawowe mogą uzupełniać kwalifikacje w zakresie zasadniczej szkoły zawodowej w utworzonych dla potrzeb handlu wewnętrznego 2-letnich zasadniczych szkołach handlowych o 12-godzinnym czasie nauczania teoretycznego w tygodniu.

Nasilenie rozwoju zasadniczych szkół zawodowych dla czynnych sprzedawców wystąpiło w latach 1959—1961, kiedy to ogólny stan szkolonych w wymienionych szkołach kształtował się w granicach blisko 4000 słuchaczy rocznie, a liczba punktów szkolenia wynosiła 73.

Obecnie funkcjonuje tylko kilkanaście punktów szkolenia czynnych sprzedawców zlokalizowanych przy zasadniczych szkołach handlowych. Na przykład w handlu państwowym w 1973 r. W omawianych szkołach pobierało naukę tylko 702 pracowników. Analizując stan obecny i perspektywy wzrostu tej formy szkolenia pracowników jednostek operatywnych handlu nie należy przewidywać jej rozwoju. Wieloletni pracownicy handlu mający tylko wykształcenie podstawowe będą dążyć do uzupełnienia kwalifikacji w tzw. średnich studiach zawodowych dających pełne średnie przygotowanie zawodowe lub będą składać egzaminy kwalifikacyjne na tytuł wykwalifikowanego sprzedawcy i mistrza w zawodzie sprzedawcy. Szkolenie pracowników w szkołach średnich. Obecnie pracownicy handlu uzupełniają wykształcenie średnie w liceach ekonomicznych i liceach ogólnokształcących. Ministerstwo Oświaty i Wychowania prowadzi dwa rodzaje liceów ekonomicznych dla pracujących: 5-letnie dla absolwentów szkół podstawowych i 3-letnie dla absolwentów zasadniczej szkoły handlowej. Nauka prowadzona jest w trybie wieczorowym i zaocznym lub mieszanym wieczorowo-zaocznym. Coraz częściej dla pracowników zatrudnionych w sklepach branży przemysłowej nauka organizowana jest w godzinach rannych. Szkoły te cieszą się dużym powodzeniem. Szczególnie burzliwy rozwój przeżywają 3-letnie licea ekonomiczne na podbudowie zasadniczej szkoły handlowej.

Młodzież kończąca zasadnicze szkoły handlowe niemal powszechnie wyraża chęć kontynuowania nauki w liceach. Duży napływ kandydatów do liceów 5-letnich spośród pracowników administracji wynika z konsekwentnie prowadzonej polityki kadrowej i okresowo przeprowadzanych ocen. Pracownicy administracji zobowiązani do uzupełnienia szkoły średniej podejmują naukę głównie w tych liceach. W roku szkolnym 1972/1973 w liceach ekonomicznych uzupełniało kwalifikacje przeszło 23 000 pracowników przedsiębiorstw handlowych.

Szkolenie pracowników handlu w szkołach wyższych. Resort handlu wewnętrznego był zawsze zainteresowany w kierowaniu czynnych pracowników na studia wyższe. Do 1963 r. pracownicy handlu mieli możliwość kontynuowania jedynie studiów magisterskich trwających minimum 5 lat. W roku akademickim 1963/1964 przy Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie, a później i w innych uczelniach ekonomicznych zorganizowano dwustopniowe studia ekonomiczne. Studia te spotkały się z dużym zainteresowaniem pracowników handlu, szczególnie zajmujących odpowiedzialne stanowiska kierownicze, a nie mających ukończonych studiów wyższych. W pierwszym okresie trwania studiów wiele osób zajmujących stanowiska kierownicze w handlu kończyło te studia. Obecnie na zaoczne i wieczorowe studia ekonomiczne uczęszczają młodzi pracownicy handlu stanowiący potencjalną rezerwę kadrową na stanowiska kierownicze.

Średnio rocznie studiuje 3500 pracowników zatrudnionych w handlu państwowym i spółdzielczym. Liczba osób zatrudnionych kończących studia wyższe jest z zasady równa liczbie absolwentów studiów dziennych, zatrudnionych w jednostkach handlowych. Należy zaznaczyć, że czynni zawodowo pracownicy kończący studia w większym stopniu aniżeli słuchacze studiów dziennych pozostają w pracy w handlu po ukończeniu nauki, zapewne ze względu na występującą już silną adaptację zawodową oraz szybsze możliwości awansu, realizowanego często już w czasie trwania studiów.