Ankieta
Firma Minsbud specjalizująca się w sprzedaży materiałów hydraulicznych.A A A

Technika i licea ekonomiczne

Intensywny rozwój gospodarki narodowej, zmiany w metodach planowania i zarządzania gospodarką, usamodzielnienie przedsiębiorstw oraz wzrost znaczenia rachunku ekonomicznego podniósł rangę i zwiększył zapotrzebowanie na ekonomistów nie tylko z wyższym, ale i średnim wykształceniem.

Obrót towarowy jest tą dziedziną pracy, w której ekonomiści ze średnim wykształceniem potrzebni są zarówno w komórkach działalności operatywnej, jak i w administracji przedsiębiorstw.

Dla obrotu towarowego przygotowują absolwentów głównie licea ekonomiczne o specjalności: ekonomika i organizacja przedsiębiorstw handlowych. Liczba stanowisk pracy i funkcji, jakie może spełniać absolwent liceum ekonomicznego w jednostkach handlowych, jest bardzo duża i różnorodna: od sprzedawcy i magazyniera, kierownika stoiska, sklepu, magazynu, do planisty, księgowego, kierownika działu włącznie. Zakres nauczania ekonomiki, organizacji i techniki handlu jest szeroki i obejmuje nie tylko zagadnienia ekonomiki i organizacji handlu, ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw handlowych, organizacji pracy, ale również planowanie, sprawozdawczość, analizę wykonania planu i działalności przedsiębiorstw handlowych, system finansowania przedsiębiorstw oraz wybrane zagadnienia z gospodarki narodowej.

Przedmioty zawodowe pogłębia i utrwala praktyka zawodowa organizowana w przedsiębiorstwach handlu detalicznego i hurtowego. W czasie praktyki uczeń liceum zapoznaje się z techniką sprzedaży oraz z techniką zaopatrzenia, dokumentacją obrotu towarowego, inwentaryzacją, sposobem rozliczania sklepu oraz zagadnieniem zatrudnienia i płac. W przedsiębiorstwie hurtowym zapoznaje się z gospodarką magazynową, obrotem towarowym w hurcie, planowaniem, zagadnieniami finansowymi, organizacją i techniką pracy.

W programach liceów ekonomicznych o specjalności ekonomika i organizacja przedsiębiorstw handlowych przyjęto uniwersalny charakter kształcenia. Zgodnie z tym absolwent może być zatrudniony w różnych przedsiębiorstwach handlowych zarówno na stanowiskach wykonawczych, jak i samodzielnych. Po kilkuletniej praktyce może objąć stanowisko kierownicze.

Zdecydowana większość absolwentów liceów ekonomicznych podejmuje pracę w administracji przedsiębiorstw, gdyż nie czuje się przygotowana do pracy w działalności operatywnej i przypisuje tej pracy niższą rangę.

W latach pięćdziesiątych była rozbudowana sieć techników ekonomicznych. W 1956 r. w technikach ekonomicznych szkoliło się 8386 uczniów. Zgodnie z przyjętymi założeniami ograniczenia rozwoju techników ekonomicznych na rzecz zasadniczych szkół handlowych ich rozwój w latach 1956-1960 został zahamowany. Jednakże w latach sześćdziesiątych ponownie zaczęły się rozwijać. Na rozwój ten decydujący wpływ miało wzrastające zapotrzebowanie na kadry ze średnim wykształceniem ekonomicznym.

W latach 1966—1970 licea ekonomiczne o różnych specjalnościach ukończyło 56 150 uczniów, z których w jednostkach państwowych handlu wewnętrznego zatrudniono 7710, a w spółdzielczości handlowej 6100 absolwentów. Mimo wzrastającego zatrudnienia zapotrzebowanie jednostek handlowych na kadry ze średnim wykształceniem ekonomicznym było zaspokojone tylko w 42,6%.

Specjalistów o wysokich kwalifikacjach w zakresie organizacji, planowania, kierowania handlem wewnętrznym przygotowują wyższe szkoły ekonomiczne, prowadzące kierunek studiów — ekonomika handlu wewnętrznego, w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Katowicach i Łodzi. Jednostki handlowe zgłaszają zapotrzebowanie również na absolwentów innych kierunków ekonomicznych, jak: towaroznawstwo, ekonomika transportu, rachunkowość, finanse. Zapotrzebowanie handlu wewnętrznego na absolwentów szkół ekonomicznych było i jest bardzo duże.

Przyjęte zasady kadrowo-szkoleniowe zmierzają do obsadzenia wszystkich stanowisk kierowniczych osobami z wyższym wykształceniem. Najbardziej pożądane na wielu stanowiskach kierowniczych jest wykształcenie ekonomiczne.

Przeciętnie rocznie handel zatrudnia 300 absolwentów, podczas gdy roczne średnie zapotrzebowanie wynosi 700 osób. Mimo dużych możliwości szybkiego awansu tylko część zatrudnionych absolwentów wyższych szkół ekonomicznych pozostaje w handlu. Inni szukają lepszych warunków, mniej uciążliwej pracy.

Zapotrzebowanie handlu na kadry z wyższym wykształceniem ekonomicznym zaspokajane jest więc tylko w 40%.

Jednym ze środków planowania dopływu absolwentów szkół wyższych do zakładów pracy jest system stypendiów fundowanych, aktywna polityka stypendialna. Liczba zgłaszanych przez przedsiębiorstwa handlowe wniosków na stypendia fundowane jest wysoka.