Ankieta
Firma Minsbud specjalizująca się w sprzedaży materiałów hydraulicznych.A A A

Umiejętność oceny celów reklamowych

Grupa pracowników reklamy oprócz umiejętności organizacyj-no-wykonawczych powinna posiadać umiejętność oceny celów reklamowych, stosownie do warunków i potrzeb rynku. Chodzi o takie programowanie reklamy, w którym cele rynkowe, dobrane środki oraz formy działań reklamowych są wzajemnie skoordynowane z punktu widzenia rzeczowego oraz czasu i miejsca realizacji. Interesująca jest specjalizacja w zakresie gromadzenia i przetwarzania danych. Praca ta z reguły łączy się z wysokim stopniem utechnicznienia czynności obliczeniowo-analitycznych aż do zastosowania komputerów włącznie. Pracownicy wyspecjalizowani w tej dziedzinie spełniają ważną funkcję systematycznego opracowywania informacji odpowiednio do charakteru procesów decyzyjnych realizowanych w przedsiębiorstwie. W tym znaczeniu realizują swoją pracę w układzie kooperacyjnym połączonym z całą działalnością przedsiębiorstwa. Na przykład realizacja funkcji zakupu wymaga szeregu informacji dotyczących: stanu zapasów, tempa sprzedaży w poprzednich okresach, struktury sprzedaży w czasie, braku popytu na niektóre towary, opinii o dostawcach, strat z tytułu złej jakości towarów i innych informacji. Pracownicy służby obliczeniowo-analitycznej dostarczają tych informacji służbie zakupów, wyręczając ich w żmudnym zbieraniu i opracowywaniu danych. Dla dyrekcji przedsiębiorstwa komórka obliczeniowo-analityczna jest źródłem danych o wynikach funkcjonowania przedsiębiorstwa, o stopniu wykonania planu, o realizacji dochodu czystego i zysku, kształtowaniu się kosztów, ubytkach towarowych podawanych najczęściej w podziale na poszczególne sklepy, magazyny, jednostki produkcyjne itp. Decyzje zespołu kierowniczego przedsiębiorstw, sklepów, magazynów, opierające się na materiałach przygotowanych przez komórki analityczno-obliczeniowe, stają się bardziej trafne, dostosowane do realnego przebiegu zdarzeń gospodarczych w przedsiębiorstwie.

Przemiany polegające na specjalizacji funkcji prowadzą do długofalowych przeobrażeń w systemie kwalifikacji pracowników handlu, są również podstawą unowocześnienia działalności przedsiębiorstw handlowych zgodnie z wymaganiami postępu organizacyjnego.

Na zakończenie warto podkreślić, że rekonstrukcja organizacyjno-techniczna i związana z nią koncentracja przedsiębiorstw wywołuje istotne przemiany w skali decyzji rynkowych. Obok dotychczasowego podziału wielobranżowego stwarza ona podstawę do dalszego postępu rynkowego polegającego na podziale problemowym, obejmującym nie konkretne branże, lecz grupy potrzeb. Zgodnie z zasadami tego podziału rynek będzie rozwijał się w kierunku wyodrębnienia następujących grup potrzeb i związanych z nimi działów rynku: rynek artykułów spożywczych i niespożywczych codziennego zapotrzebowania, rynek artykułów szeroko rozumianych ubiorów obejmujących wszystko z zakresu odzieży, obuwia, nakryć głowy, dodatków i ozdób, rynek szeroko rozumianego mieszkania, obejmujący wszystko dla wyposażenia gospodarstwa domowego i mieszkania, rynek towarów służących dla organizacji odpoczynku, rekreacji, turystyki i motoryzacji. Wymieniony podział rynku, nazwany umownie problemowym, wprowadza do dotychczasowych specjalizacji branżowych element znacznej kompleksowości, obejmującej całe zestawy towarów służących do zaspokojenia podobnych potrzeb. Wymaga to od kierowniczych i operatywnych pracowników handlu przestawienia w sposobach myślenia z kryteriów wąskobranżowych na kryteria kompleksowe obejmujące zespoły branż uformowane w nawiązaniu do kompleksów potrzeb. Decyzje rynkowe w nowo kształtującym się układzie rynku będą mogły uwzględniać różnorodne możliwości komplementarnego kształtowania oferty towarowej i usługowej, a także zachowania odpowiedniej substytucyjności, zwiększającej wybór przez konsumenta w konkretnych warunkach usługowych.