Ankieta
Firma Minsbud specjalizująca się w sprzedaży materiałów hydraulicznych.A A A

Wdrożenie zasad odpowiedzialności ograniczonej

Wdrożenie zasad odpowiedzialności ograniczonej do winy udowodnionej będzie niewątpliwie procesem długotrwałym, wymagającym zastosowania odpowiednich usprawnień organizacyjnych w placówkach handlowych oraz zmiany tradycyjnych poglądów na ten problem i wykorzystywanych dotychczas metod działania.

Instrumentem kształtowania postaw pracowniczych i zainteresowania załogi osiąganiem dobrych efektów pracy są odpowiednio dobrane oraz stosowane bodźce materialne i pozamaterialne. Funkcję taką spełniać powinien przede wszystkim system płac, kształtowanie proporcji płac, właściwe ustalanie stawek prowizji, zadań premiowych i premii. Zróżnicowanie płac powinno wynikać nie tylko z potrzeby uwzględnienia poziomu kwalifikacji, zakresu wykonywanych czynności i odpowiedzialności poszczególnych pracowników, ale również z konieczności powiązania proporcji zarobków ze stopniem obciążenia w różnych branżach i warunkach pracy. Na wzrost efektywności pracowników i integracji z przedsiębiorstwem wpływają także odpowiednio rozwijane i stosowane świadczenia socjalne.

Czynnikiem stabilizacji i wzrostu wydajności pracy jest system adaptacji i podnoszenia kwalifikacji pracowników oraz powiązanie z nimi awansów zawodowych.

Duże znaczenie dla kształtowania postaw zawodowych i podnoszenia wyników mają ponadto właściwe stosunki między ludźmi, oparte na więzi środowiskowej i wynikającej z niej świadomej, a nie formalnej dyscyplinie pracy.

Gospodarka zatrudnieniem w handlu wymaga odmiennych sposobów działania, uwzględniających zarówno warunki pracy, jak i potrzeby konsumentów. Powstanie w ostatnich latach klimatu sprzyjającego racjonalizacji zatrudnienia w skali ogólnokrajowej umożliwi sukcesywne wdrażanie zasad tego procesu również w przedsiębiorstwach handlowych.