Ankieta
Firma Minsbud specjalizująca się w sprzedaży materiałów hydraulicznych.A A A

Wpływ wyniku finansowego na kształtowanie procesów decyzyjnych

Innym rezultatem rekonstrukcji handlu jest wpływ wyniku finansowego przedsiębiorstwa na kształtowanie cech i właściwości procesów decyzyjnych podejmowanych przez pracowników handlu. Wynik finansowy w postaci dochodu czystego i zysku zintegrowanych przedsiębiorstw handlowych wymaga długofalowej koncepcji kształtowania rynku w skali poszczególnych przedsiębiorstw. Działania doraźne przedsiębiorstw obliczone na łatwy efekt finansowy przynoszą często negatywne opinie konsumentów, a przez to także straty w pozycji i zyskach w przyszłości. Połączenie hurtu i detalu ma także dodatkowy aspekt, z którego wynika, że działalność hurtu jako czynnego pośrednika musi być od samego początku podporządkowana zasadom sprzedaży towarów w handlu detalicznym. Oznacza to praktycznie zasady ciągłości obrotu, bez czego nie można osiągnąć korzystnych wyników finansowych i stworzyć zdrowych ekonomicznie podstaw rozwoju przedsiębiorstwa. Problem polega na tym, aby omawiane zasady myślenia i schematy powiązań ekonomicznych były udziałem wszystkich pracowników państwowych i spółdzielczych przedsiębiorstw handlowych. Nie można ograniczać go do ogniw kierowniczych lub służb handlowych. Na wynik finansowy składa się bowiem ogromna liczba działań szczegółowych, wykonawczych, obejmujących całą sferę przygotowania towaru do sprzedaży oraz realizacji sprzedaży. W dbałości o maksymalne dostosowanie towaru do wymagań nabywców i kultury sprzedaży, w szczegółach ekspozycji towarów, w umiejętnościach oferowania, w dbałości o jakość towarów w działaniach reklamowych, a także w sprawności wszystkich operacji aż do inkasa włącznie zawarty jest związek między pracą ludzką a wynikiem finansowym przedsiębiorstwa. Powołanie zespołów weryfikatorów, które pozwolą na kontrolowanie racjonalności szczegółowych odcinków pracy stanowi podstawę długofalowego kształtowania postaw zawodowych zgodnie z regułami, jakie wyznaczają nowe warunki organizacyjne.

Na szczególną uwagę zasługuje koncentracja dokonana w systemie „Społem" Spółdzielczości Spożywców. Oprócz normalnych skutków wynikających z powstania wojewódzkich spółdzielni spożywców, odnoszących się do sfery współpracy z przemysłem, wzrostu znaczenia procesów informacyjnych, wzrostu działań aktywizujących, występuje tu sfera więzi samorządowych stanowiących specyficzną cechę systemu spółdzielczego. Oprócz wymienionych przeobrażeń w postawach i kwalifikacjach pracowników wynikających ze skali działań zintegrowanych WSS, ważną rolę odgrywają związki z samorządem spółdzielczym w postaci rad WSS, rad oddziału oraz komitetów członkowskich. Dla zawodowej kadry pracowników spółdzielczych organa te stanowią istotne ogniwo kontroli działalności, źródło informacji, a także ogniwo oceny działań jednostek sklepowych, gastronomicznych i produkcyjnych. W tym znaczeniu ogniwa samorządu są formą zapewniającą udział rzesz członkowskich w zarządzaniu spółdzielnią. Zdolność pracowników spółdzielni do wykształcenia więzi z samorządem jest istotną cechą usprawnienia kontaktów z członkami — konsumentami i podstawą doskonalenia działalności jednostek spółdzielczych.