Ankieta
Firma Minsbud specjalizująca się w sprzedaży materiałów hydraulicznych.A A A

Wykorzystanie zasobów ludzkich w handlu

Znaczny wpływ na wykorzystanie zasobów ludzkich w handlu odgrywa kształtowanie właściwych stosunków międzyludzkich. Są one podstawą poczucia wartości człowieka i wzajemnego poszanowania godności osobistej. Kształtowanie pozytywnej atmosfery w zakładzie pracy jest obowiązkiem wszystkich pracowników, a szczególnie pracowników zatrudnionych na kierowniczych stanowiskach. Do podstawowych obowiązków kierowników w kształtowaniu stosunków międzyludzkich należy:

— dbałość o właściwe warunki pracy,

— zapewnienie pełnej informacji o obowiązujących przepisach prawnych i związanych z tym obowiązkach i przywilejach,

— zapewnienie pomocy w trudnych sytuacjach życiowych,

— tworzenie więzi uczuciowej z przełożonymi i zakładem pracy,

— kształtowanie poczucia odpowiedzialności moralnej za dobro materialne i efekty ekonomiczne zakładu pracy oraz warunki pracy i bytu całej załogi,

— unikanie autokratycznego stylu kierowania,

— stosowanie racjonalnego systemu wyróżnień, nagród i kar,

— dostrzeganie racjonalnego zróżnicowania załogi i indywidualnego postępowania w poszczególnych grupach.

Wypełnianie tych obowiązków przez kierowników sklepów, magazynów, zakładów i całych przedsiębiorstw jest podstawą harmonijnego współżycia i współdziałania całej załogi przedsiębiorstwa handlowego.

Wraz z rozwojem rynku i poprawą zaopatrzenia ludności istotnemu wzmocnieniu powinna ulec praca samorządu spółdzielczego, zwiększenie jego udziału w zarządzaniu i kontroli działalności spółdzielni, jak również w aktywizowaniu społeczno-wychowawczych funkcji spółdzielczości. Realizacja wymienionych funkcji ma w całej spółdzielczości handlowej w Polsce wieloletnie i dobre tradycje. Zachowanie odpowiedniej więzi z członkami spółdzielni, dbałość o interesy konsumentów, liczenie się z opinią nabywców i maksymalna ochrona ich spraw i interesów w procesie sprzedaży należą do statutowych obowiązków handlu spółdzielczego21. W tradycji spółdzielczej zawarta jest praktyka udziału w zarządzaniu poprzez uczestnictwo w organach samorządu spółdzielczego. Wypełnia on statutowe funkcje kontrolne, a także inspiracyjno-aktywizujące i oceniające działalność placówek spółdzielczych. Jest to forma demokratycznego udziału autentycznych mas członkowskich w sprawach, które łączą się bezpośrednio z zaspokojeniem ich potrzeb konsumpcyjnych, a więc leżą w zakresie ich autentycznego zainteresowania. Doskonalenie systemu samorządu jest dobrą podstawą do najlepszego wypełniania politycznej i społecznej roli handlu wobec konsumentów.