Ankieta
Firma Minsbud specjalizująca się w sprzedaży materiałów hydraulicznych.



A A A

Wyniki ekonomiczne

Omawiając wyniki ekonomiczne gospodarowania kadrami pracowniczymi nie można pominąć zagadnienia wydajności pracy oraz relatywności przyjętych w praktyce metod mierzenia, a szczególnie interpretacji tego wskaźnika. Wydajność pracy w handlu detalicznym ma inny charakter niż w gałęziach wytwarzania dóbr materialnych. Wiąże się to z wpływem wielu czynników niezależnych od pracownika na wyniki jego pracy. Specyficznym czynnikiem jest konsument kierujący się własnymi motywami zakupu. Wydajność pracy mierzona wielkością utargu na jednego zatrudnionego można uznać wyłącznie za miernik symptomatyczny. Jego adekwatność zwiększa się w miarę nasycania rynku towarami i usługami, czyli relatywnie do przekształcania rynku sprzedawcy w rynek nabywcy. Zależy także od lokalnych warunków pracy przedsiębiorstw handlowych.

Wspólny profil asortymentowy i wspólny teren działania badanych przedsiębiorstw pozwalają porównać wydajność uzyskiwaną w ostatnich latach przez pracowników bezpośrednio związanych ze sprzedażą detaliczną (pracownicy detalu).

W obydwu badanych latach wydajność pracownika detalu oscylowała wokół 80 tys. zł miesięcznie. Najniższe wskaźniki odnotować należy w przedsiębiorstwie E. Jednocześnie przedsiębiorstwo to cechowało najwyższe tempo wzrostu obrotów detalicznych oraz tempo wzrostu zatrudnienia. Prawie we wszystkich przedsiębiorstwach tempo wzrostu obrotów było wyższe od tempa wzrostu zatrudnienia. Jedynie w przedsiębiorstwie relacje te były odwrotne. W skali badanych przedsiębiorstw średnie tempo wzrostu wydajności było niewielkie i wynosiło 100,8.

Koszty osobowe stanowią przeciętnie 1/3 kosztów całkowitych przedsiębiorstw handlu detalicznego. W badanych przedsiębiorstwach koszty osobowe oscylowały wokół 36% udziału w kosztach całkowitych. Brak wyraźnych odchyleń od tej granicy potwierdza, że stosowane metody gospodarowania czynnikiem ludzkim miały charakter jednolity dla wszystkich przedsiębiorstw i wynikały z ustaleń planu zatrudnienia i funduszu płac oraz zasad dysponowania przyznanymi przedsiębiorstwom środkami.