Ankieta
Firma Minsbud specjalizująca się w sprzedaży materiałów hydraulicznych.A A A

Wzmożenie pracy polityczno-wychowawczej wśród pracowników handlu

Działalność handlu wewnętrznego na tle szybkich przemian dokonujących się w gospodarce narodowej, systematycznie zwiększających się dochodów ludności i spożycia staje się w znacznej mierze wykładnikiem sprawności całej gospodarki i ma bezpośredni wpływ na warunki życia ogółu społeczeństwa.

Od dobrej pracy każdego kierownika sklepu i sprzedawcy zależy w dużej mierze poprawa zaopatrzenia ludności w towary, wzrost poziomu obsługi ludności, likwidacja występujących na rynku wewnętrznym napięć. Od rzetelnej pracy, wiedzy zawodowej i zaangażowanej postawy każdego pracownika handlu zależy dobre imię handlowca i uznanie społeczeństwa dla trudnej pracy w handlu.

Zasadnicze więc znaczenie ma sprawa dalszego podnoszenia poziomu zawodowego i kulturalnego pracowników handlu oraz ich świadomości społeczno-politycznej.

Uchwała Sekretariatu KC PZPR (z maja 1974 r.) w sprawie wzmożenia pracy polityczno-wychowawczej wśród pracowników handlu wewnętrznego i usług — obok wymagań pełnej realizacji zadań handlu w zakresie właściwego zaopatrzenia rynku, podniesienia poziomu obsługi, zapewnienia szerokiego zakresu oraz wysokiej jakości usług świadczonych dla ludności — nadała szczególną rangę pracy ideowo-wychowawczej wśród załóg sklepów, zakładów gastronomicznych i usługowych.

Główny problem i kierunek działania to m. in. zwiększenie odpowiedzialności kadry kierowniczej wszystkich szczebli za pracę kierowanych zespołów pracowniczych. Każdy kierownik, który ma zasłużyć na miano dobrego kierownika, musi być sprawnym organizatorem pracy, instruktorem oraz wychowawcą kolektywu, którym kieruje.

Od kierownictwa administracyjnego jednostek handlowych oczekuje się intensywnego działania na rzecz poprawy zaopatrzenia placówek handlowych, zapewnienia pełnej informacji handlowej, intensywnego wyposażenia sklepów i zakładów w sprzęt ułatwiający pracę i podnoszący kulturę obsługi. Konieczne jest stałe doskonalenie organizacji pracy, rozwijanie różnych form współzawodnictwa (w tym szczególnie o Handlowy Znak Jakości) oraz aktywizowanie ruchu racjonalizatorskiego. Pożądanymi formami pracy z załogami jest szersze stosowanie wyróżnień, pochwał, dyplomów, popularyzowanie ludzi „dobrej roboty" — przodujących pracowników i całych kolektywów, dokonywanie wpisów do „ksiąg zasłużonych pracowników", ukazywanie przodujących pracowników w fotogazetkach i pismach zakładowych. Ze względów wychowawczych konieczne jest wytwarzanie atmosfery uznania dla ludzi dobrej roboty z równoczesnym wytwarzaniem atmosfery potępienia dla pracowników wykazujących lekceważący stosunek do pracy, niedbałych, nieuczciwych, obniżających wyniki pracy załóg sklepowych i rangę zawodu handlowca.

Od kierowników sklepów i magazynów oczekuje się mobilizacji sił i środków w celu pełnego wykonania zadań, ochrony mienia społecznego, aktywnego oddziaływania na podaż towarów zgodną z oczekiwaniami konsumentów i popyt zgodny z sytuacją gospodarczą kraju, kształtowania aktywnych postaw zawodowych personelu sklepowego i podnoszenia kwalifikacji sprzedawców szczególnie w zakresie pełnej znajomości sprzedawanych towarów i kultury obsługi, a także — wyrabiania u sprzedawców aktywnej postawy w stosunku do klientów, wyrażającej się w rzetelnej i pełnej informacji o sprzedawanych towarach, o towarach zastępczych, o nowościach wprowadzanych na rynek z równoczesnym przekazywaniem służbom handlowym uwag i życzeń klientów, ich ocen o stanie zaopatrzenia rynku i o poszczególnych towarach.

Od służb handlowych oczekuje się bardziej intensywnych działań na rzecz lepszego zaopatrzenia rynku, niedopuszczenia do obrotu towarów złej jakości, przeciwdziałania wprowadzaniu na rynek pozornych nowości, bezpośredniej codziennej współpracy tych służb z placówkami handlowymi, służenia kierownikom sklepów i sprzedawcom pomocą w zaopatrzeniu, w usprawnieniu organizacji pracy, w poznawaniu towarów nowo wprowadzanych na rynek, w prawidłowej ekspozycji i reklamie towarów.

Od służb pracowniczych oczekuje się podjęcia intensywnych działań na rzecz zahamowania płynności kadr w handlu, rozwijania form adaptacji społeczno-zawodowej młodych pracowników, usprawniania trybu pracy komórek kadrowych, większego bezpośredniego współdziałania z załogą na rzecz pogłębiania procesu humanizacji pracy oraz procesu bezpośredniego oddziaływania polityczno-wychowawczego na załogę, rozszerzenia świadczeń socjalnych i poprawy warunków pracy.

Powodzenie działania na rzecz coraz lepszej pracy w handlu i wzrostu rangi zawodu handlowca zależy w dużej mierze od aktywnych postaw zawodowych i społecznych sprzedawców, od pełnej znajomości sprzedawanych przez nich towarów, od tego, czy potrafią być fachowymi życzliwymi doradcami konsumenta.

W celu realizacji postanowień Uchwały opracowany został resortowy ramowy program wzmożenia działań ideowo-wychowaw-czych wśród pracowników handlu wewnętrznego i usług.

W programie tym na plan pierwszy wysuwają się cztery zasadnicze problemy:

a) wzmacnianie organizacyjne służb pracowniczych, usprawnianie i rozszerzanie zakresu ich pracy,

b) usprawnianie przepływu informacji handlowej o towarze,

c) upraktycznienie szkolenia kierowników i sprzedawców sklepów, opracowanie nowego systemu szkolenia przywarsztatowego,

d) możliwie najszersze objęcie jednostek handlu współzawodnictwem pracy, w tym szczególnie rywalizacją o Handlowy Znak Jakości.

W zakresie doskonalenia i funkcjonowania służb pracowniczych w przedsiębiorstwach ważnym zagadnieniem jest obecnie inne organizacyjne ustawienie pracy służb pracowniczych, a zwłaszcza komórek kadrowo-szkoleniowych, wyodrębnienie w tych komórkach zakresów działania na rzecz adaptacji, humanizacji i pracy polityczno-wychowawczej wśród załóg oraz powierzenie tego zakresu działania pracownikom o szczególnych predyspozycjach do tej pracy. Szczególna uwaga w programach zwrócona jest na opracowanie systemu wyróżniania i nagradzania pracowników. Wyjściowym punktem wszelkich poczynań uzależniających zapewnienie klientowi pełnej informacji o towarze jest dostarczenie do każdego sklepu informacji o cechach i właściwościach użytkowych towarów — szczególnie nowości, sposobie ich użytkowania i konserwacji. Dlatego w większości programów postawiono zadanie systematycznego egzekwowania od przemysłu pełnej informacji (w formie ulotek, biuletynów, katalogów, folderów itp.), poprzez wprowadzanie odpowiednich klauzul do zawieranych umów i zamówień.

Opracowany obecnie system wewnętrzny informacji handlowej przewiduje przekazywanie kierownikom sklepów i sprzedawcom danych w dwojakim układzie:

— informacja o towarze, jego cechach użytkowych i konserwacji,

— informacja o stanie zapasów, terminie dostaw, artykułach zastępczych.

Dążeniem wielu jednostek handlowych jest wprowadzenie nowego systemu szkolenia przywarsztatowego. Założeniem tego systemu jest przede wszystkim jego praktyczność, systematyczność, sprawność i powszechny zasięg w odniesieniu do pracowników operatywu handlowego. Nowy system szkolenia przywarsztatowego — przyjęty w przedsiębiorstwach handlowych realizowany jest przez:

— organizowanie raz na kwartał okresowych spotkań i narad instruktażowych przez służby branżowe przedsiębiorstw z kierownikami sklepów i domów handlowych, jak również z kierownikami magazynów w celu bieżącego:

— omówienia sytuacji rynkowej,

— przekazywania aktualnej informacji o realizacji zadań sprzedaży, planów, dostaw, nowościach wprowadzanych na rynek,

— omawiania zadań w zakresie doskonalenia organizacji pracy i techniki sprzedaży, kultury obsługi, kształtowania prawidłowych postaw pracowniczych oraz przestrzegania przez pracowników handlu i usług podstawowych obowiązków wobec klienta.

W czasie kwartalnego szkolenia kierownicy sklepów i magazynów otrzymują informatory, katalogi, ulotki oraz inne materiały dydaktyczne niezbędne do pełnego bieżącego doskonalenia kwalifikacji sprzedawców i magazynierów.

W stosunku do wszystkich kierowników sklepów, domów handlowych i magazynów wprowadzony został obowiązek instruktażu załóg pracowniczych prowadzonego w formie szkolenia przywarsztatowego, z wykorzystaniem eksponatów, katalogów, ulotek informacyjnych, wytycznych i ustaleń. Instruktaż szkoleniowy dotyczący artykułów spożywczych nowo wprowadzanych do obrotu jest łączony z degustacją towarów.

Ukształtowaniu nowej sylwetki sprzedawcy służy także szeroko podjęta aktywizacja form socjalistycznego współzawodnictwa pracy. Jednostki handlowe powszechnie przystąpiły do rywalizacji o Handlowy Znak Jakości, którym są wyróżniane najlepsze załogi za wzorową pracę i sprawną oraz kulturalną obsługę nabywcy. Handlowy Znak Jakości stanowić ma dla konsumentów gwarancję dobrej obsługi i zobowiązywać załogi sklepów oraz domów handlowych i towarowych do szczególnie dobrej efektywnej pracy.