Ankieta
Firma Minsbud specjalizująca się w sprzedaży materiałów hydraulicznych.A A A

Wzrost roli handlu w gospodarce

Praktyka ostatnich lat utrwaliła rolę handlu jako ogniwa pobudzania produkcji oraz reprezentowania wobec niej potrzeb konsumentów. Utrwaliła także pozycję handlu jako aktywnego partnera w poznawaniu potrzeb konsumentów, kontroli jakości towarów przekazywanych na rynek oraz kształtowania popytu konsumpcyjnego. Funkcje te wprowadziły zasadnicze zmiany w skali i strukturze wymagań kwalifikacyjnych oraz wymagań co do cech i postaw pracowników handlu.

Poznawanie popytu konsumentów jest tylko punktem wyjścia do opracowania i przepływu do produkcji informacji o wielkości i strukturze tego popytu. Jest to proces sprzężony, wymagający od pracowników handlu skłonności i zdolności do gromadzenia i opracowywania informacji, a od pracowników produkcji — skłonności i zdolności do wykorzystywania tych informacji w procesach kształtowania konkretnych produktów oraz dróg przepływu towarów na rynek.

Handel przez mnogość kontaktów z konsumentami jest swoistym bankiem informacji o popycie. Problem polega na tym, aby pracownicy handlu umieli te informacje gromadzić i opracowywać, a także w odpowiedniej formie i czasie przekazywać do swoich partnerów rynkowych. Powszechność procesu zbierania informacji oraz ciągłość ich przekazywania stwarza nową sytuację dla wszystkich pracowników handlu. Handel staje się w ten sposób reprezentantem interesów konsumenta, wpływając poprzez system poznawania potrzeb, zamówień, wymagań jakościowych, a także za pomocą reklamy i różnorodnych form edukacji na maksymalne dostosowanie ogólnej podaży rynkowej do popytu nabywców.

Odgrywa to szczególną rolę w okresie pojawiania się nowych produktów rozszerzających dotychczasowy asortyment towarów na rynku. Kontrola jakości tych produktów, weryfikacja ich rzeczywistej nowości, opiniowanie ceny, obserwacje dotyczące kształtowania popytu i przekazywanie informacji o tym zjawisku stanowią stałe elementy współpracy i oddziaływania na przemysł oraz dynamizowania jego wysiłków.