Ankieta
Firma Minsbud specjalizująca się w sprzedaży materiałów hydraulicznych.A A A

Zadania służby pracowniczej

Konieczność sprawniejszego i skuteczniejszego harmonizowania działań warunkujących efektywne wykorzystanie pracy i kwalifikacji pracowników znalazła wyraz w uchwale nr 250 Rady Ministrów w sprawie służby pracowniczej w państwowych jednostkach organizacyjnych. Uchwała określiła zasady organizacji i zadania służby pracowniczej. W celu zaakcentowania podstawowych problemów niezbędnych do rozwiązywania przez służby pracownicze w przedsiębiorstwach handlowych podaje się niektóre zadania, wybrane ze sformułowanego w uchwale ramowego zakresu.

Do podstawowych zadań służby pracowniczej należy:

1. W zakresie spraw osobowych:
— programowanie, planowanie i bilansowanie potrzeb kadrowych, ze szczególnym uwzględnieniem kadr wykwalifikowanych,
— rekonstrukcja, dobór i rozmieszczenie kadr,
— doskonalenie form i metod przyjmowania i wprowadzania do pracy nowych pracowników, a zwłaszcza podejmujących pracę po raz pierwszy,
— zapobieganie nadmiernej płynności kadr,
— inicjowanie i tworzenie warunków do właściwego wykorzystania kwalifikacji i uzdolnień pracowników,
— inicjowanie, wprowadzanie i doskonalenie form wyróżnień pracowników,
— badanie przyczyn konfliktów powstających w zakładach pracy na tle stosunku pracy oraz podejmowanie właściwych przedsięwzięć w celu ich usuwania i zapobiegania ich powstawaniu.

2. W zakresie kształcenia, dokształcania i doskonalenia kwalifikacji pracowników:
— badanie stanu i stopnia wykorzystania kwalifikacji pracowników oraz efektywności kształcenia, dokształcania i doskonalenia ich kwalifikacji,
— organizowanie, prowadzenie i kontrolowanie różnych form szkolenia zawodowego (kursów, nauki zawodu, szkół przyzakładowych itp. ),
— stwarzanie warunków umożliwiających pracownikom, a zwłaszcza robotnikom wykonującym kwalifikowaną pracę, uzupełnianie wykształcenia w zakresie szkoły podstawowej i średniej.

3. W zakresie zatrudnienia i płac:
— planowanie zatrudnienia i funduszu płac,
— współdziałanie w ustalaniu i utrzymywaniu optymalnego poziomu oraz struktury zatrudnienia,
— określanie wielkości rezerw zatrudnienia oraz kierunków i sposobów właściwego ich wykorzystania,
— współudział w organizowaniu i prowadzeniu różnych form współzawodnictwa pracy,
— gospodarowanie funduszem płac, premii i nagród.

4. W zakresie spraw socjalnych i bytowych:
— określanie potrzeb socjalnych i bytowych załogi oraz opracowywanie w tym zakresie programów i planów ich zaspokojenia,
— organizowanie różnych form wypoczynku dla pracowników i ich rodzin w okresie urlopów i w czasie wolnym od pracy, między innymi w formie zajęć o charakterze sportowo-turystycznym,
— współdziałanie ze służbą zdrowia oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w zapewnieniu pracownikom właściwej opieki zdrowotnej oraz właściwych warunków pracy,
— organizowanie opieki socjalnej nad dziećmi pracowników,
— organizowanie zbiorowego żywienia dla pracowników,
— inicjowanie inwestycji socjalnych, kulturalnych i sportowych i współdziałanie w ich realizacji.

5. W zakresie analiz społecznych:
— badanie warunków pracy, motywacji i postaw pracowniczych,
— badanie przydatności zawodowej pracowników w celu racjonalnego doboru i rozmieszczenia kadr,
— opracowywanie metod i środków zmierzających do racjonalnego gospodarowania kadrami pracowniczymi.

Połączenie w jednej komórce lub zespole komórek stanowiących służbę pracowniczą tak szerokiego zakresu zagadnień oznacza praktyczne sprzężenie problematyki ekonomicznej z socjalną, co jest niezbędne do podejmowania działań racjonalizujących proces zatrudnienia.