Ankieta
Firma Minsbud specjalizująca się w sprzedaży materiałów hydraulicznych.



A A A

Zatrudnienie w operatywnych ogniwach przedsiębiorstwa

Bezpośrednie powiązanie funkcjonowania ogniw operatywnych ze zmienną frekwencją konsumentów jest problemem szczególnie ważnym w handlu. Wymaga to stałego dostosowywania w możliwie krótkich przedziałach czasowych liczby zatrudnionych do wahań w nurcie klientów. Przy takim założeniu polityka zatrudnienia w handlu musi wypracować metody działania umożliwiające kształtowanie zmiennych stanów pracowników sprzedaży — odpowiednio do okresowych i lokalnych potrzeb.

Punktem wyjścia dla opracowania programu skutecznego działania jest ustalenie zmian w zapotrzebowaniu klientów na usługi handlowe oraz ocena wpływu tych zmian na przebieg procesu sprzedaży.

Trudności racjonalnego gospodarowania zatrudnieniem związane z nierównomiernym przepływem klientów występują we wszystkich operaty wach przedsiębiorstw handlowych: w sieci detalicznej, zakładach gastronomicznych i handlowo-usługowych oraz w magazynach hurtowych, z tym że w sieci detalicznej wpływ nurtu konsumentów na organizację pracy jest największy.