Ankieta
Firma Minsbud specjalizująca się w sprzedaży materiałów hydraulicznych.A A A

Zmiany jakościowe

Ogromną rolę w aktualnych i przyszłych warunkach rynkowych odgrywa inicjatywa pracowników handlu w zakresie zmian jakościowych i dostosowania towarów do preferencji nabywców. Zespół pracowników sklepu, domu towarowego, supersamu stanowi nie tylko zespół pracowniczy, ale spełnia także funkcję odbioru informacji, zauważania reakcji, żądań, opinii nabywców. Zespół pracowniczy powinien umieć te sygnały przetworzyć i przekazać w postaci usystematyzowanej informacji do dostawców z hurtu i przemysłu. Istotną grupę warunków prawidłowego wypełnienia wymienionych funkcji stanowi opanowanie metod gromadzenia danych przez pracowników handlu, ciągłe doskonalenie zarządzania we wszystkich ogniwach pracy, współzawodniczenie w najlepszym wykonywaniu swoich obowiązków oraz przyswojenie sobie nawyku służby społecznej stanowiącej ważny element wzorca zawodowego pracownika handlu. Są to nowe warunki, które wymagać będą stałego doskonalenia pracowników oraz organizacji pracy w handlu. Oddziaływanie handlu i zatrudnionych w nim pracowników obejmuje wszystkie gałęzie gospodarki. Wynika ono ze stwarzania warunków do maksymalnego zaspokojenia potrzeb i zadowolenia z kontaktu z handlem szerokich rzesz pracowników gospodarki uspołecznionej. Zadowolenie z tych kontaktów wynika najczęściej z pokrycia zgłaszanych na rynku potrzeb towarowych oraz ze sprawności obsługi, a następnie jest przenoszone na postawy obywateli w procesach pracy i kontaktów wzajemnych we wszystkich działach gospodarki. Jest to powszechnie doceniany związek psychologiczny między organizacją warunków bytu a zdolnością koncentracji obywateli na głównych procesach pracy, a ich zadowoleniem ze spraw osobistych, bytowych, domowych i innych. W tym znaczeniu handel jako sfera codziennych, masowych kontaktów z nabywcami towarów może umacniać i korzystnie kształtować stan zadowolenia społeczeństwa, a tym samym pobudzać do działań produkcyjnych, solidności i zaangażowania w wykonywaniu swoich obowiązków w pracy zawodowej.