Ankieta
Firma Minsbud specjalizująca się w sprzedaży materiałów hydraulicznych.A A A

Zmiany w sposobach zarządzania handlem

Zmiany w sposobach zarządzania handlem spowodowały znaczny wzrost cech dyspozycyjnych zarówno kierownictwa różnych szczebli i ogniw handlowych, jak i wykonawców procesów usługowych, tzn. sprzedawców, kierowników sklepów, kierowników stoisk, magazynierów, towaroznawców. Wyraża się to w samodzielnym formowaniu podaży towarów i usług w oparciu o rachunek ekonomiczno-społeczny, nawiązywaniu bezpośrednich kontaktów z dostawcami oraz przekazywaniu strumienia informacji do dostawców i jednostek zwierzchnich. Wzrost samodzielności i dyspozycyjności pracowników handlu wiąże się także bezpośrednio z procesem postępu technicznego i coraz częstszym włączaniem do eksploatacji dużych obiektów handlowych, stanowiących swoiste mikrorynki, na których dokonuje się proces pełnej weryfikacji przygotowanej przez kierownictwo i personel podaży towarowej i usługowej w konfrontacji z popytem. Zdolność obserwowania i oceny planowanych wcześniej procesów rynkowych jest ważną częścią nowoczesnych kwalifikacji pracownika handlu. Z obserwacji tych może wynikać potwierdzenie przyjętych założeń i przewidywań lub też wystąpienie znacznych odchyleń. W tym drugim przypadku powinno nastąpić bieżące korygowanie organizacji procesu usługowego, ustalenie przyczyn zakłóceń i dostosowanie jednostki handlowej do aktualnego popytu na towary i usługi.

Wspomniane cechy i postawy pracowników handlu wiążą się z szeroko rozumianym procesem technicyzacji pracy, w którym obiekty handlowe organizowane są na zasadach technologicznych zależności między poszczególnymi elementami wyposażenia technicznego, towarów, informacji i organizacji pracy. W nowocześnie zorganizowanym obiekcie tzw. całość technologiczna może obejmować: program zagospodarowania powierzchni, program asortymentowy, program komunikacyjny, program informacyjny, program reklamowo-aktywizujący, program inkasa i inne. We wszystkich wymienionych programach decydującą rolę odgrywa czynnik techniczny, który pozwala na zastąpienie pracy fizycznej ofertą usługową o znacznym stopniu utechnicznienia. Dla handlu technicyzacja procesów pracy jest koniecznością ekonomiczną. Wiąże się to z faktem przeważającego zatrudnienia kobiet przy pracach o znacznym stopniu uciążliwości. Postęp techniczny stwarza możliwości dalszego rozwijania zatrudnienia kobiet przy jednoczesnym zmniejszeniu uciążliwości ich pracy. Niezależnie od technicznego aspektu związków między pracą a postępem technicznym handlu konieczne są długofalowe zmiany w profilach kwalifikacyjnych pracowników. Upowszechnia się pogląd, że pracownik dużego obiektu handlowego opartego na zasadach samoobsługi lub preselekcji powinien być przede wszystkim organizatorem sprzedaży, tzn. umieć wykorzystać techniczne możliwości, jakimi obiekt dysponuje, do organizowania kontaktów z nabywcą, stwarzając mu pełne warunki substytucji w stosunku do obsługi bezpośredniej, dokonywanej przez sprzedawcę.