Ankieta
Firma Minsbud specjalizująca się w sprzedaży materiałów hydraulicznych.A A A

Znaczenie czynnika ludzkiego w handlu

W Uchwale Sekretariatu KC PZPR w sprawie wzmożenia pracy ideologiczno-wychowawczej wśród pracowników handlu i usług zwrócono uwagę na fakt, iż na pracownikach tej sfery gospodarki ciąży szczególna odpowiedzialność społeczna wynikająca ze specyfiki ich pracy. Pracownicy handlu dzięki bezpośrednim kontaktom z ludnością wywierają wpływ na kształtowanie poglądów i opinii o sprawności gospodarki państwa socjalistycznego w zakresie poznawania i zaspokajania potrzeb konsumpcyjnych społeczeństwa 17. Wśród cech decydujących o właściwym wykonaniu roli pracownika handlu najważniejsze są:

— kultura osobista w kontaktach z nabywcami,

— uprzejmość obsługi,

— postawa poznania i zrozumienia potrzeb konsumenta,

— sprawność zawodowa w obsłudze bezpośredniej (tradycyjnej),

— sprawność zawodowa w przygotowaniu obsługi za pomocą technicznych środków pracy (samoobsługa i preselekcja),

— wiedza o towarze lub o przedmiocie usług handlowych,

— umiejętność prezentowania i informowania o właściwościach towaru zaspokajania potrzeb w różnorodnych okolicznościach z uwzględnieniem zasad racjonalnej konsumpcji.

W kontaktach pracowników handlu z nabywcami może w znacznym stopniu następować integracja interesów ogólnospołecznych z interesami indywidualnymi, z preferencjami konsumenta18. Wymaga to ideowej, świadomej postawy pozwalającej na taktowne i rzeczowe wyjaśnianie i doradzanie konsumentowi oraz traktowanie jego spraw jako części spraw ogólnospołecznych. Podstawą takiego postępowania w kontaktach z konsumentem powinien być:

— system informacji fachowej,

— socjalistyczne współzawodnictwo pracy,

— popularyzacja pracy najlepszych pracowników,

— dobre funkcjonowanie służb pracowniczych i socjalnych w przedsiębiorstwie,

— posiadanie zgranego aktywu społeczno-politycznego w przedsiębiorstwie,

— zintegrowanie zespołu pracowniczego wokół głównych zadań przedsiębiorstwa.

W miarę doskonalenia rynku rola pracowników handlu jako „źródła" informacji fachowej niezwykle wzrasta i stanowi ważny element kwalifikacji pracowników handlu. Pracownik nie poinformowany o stanie posiadanych towarów, o nowościach, o zdolnościach substytucyjnych nowych towarów, o możliwościach i prawidłach ekspozycji i reklamy jest pracownikiem, który nie może dobrze wypełnić roli fachowego sprzedawcy, tzn. między innymi aktywnego informatora towarów i usług w stosunku do konsumenta.

Ogromne znaczenie w pracy sklepów ma atmosfera socjalistycznego współzawodnictwa pracy. Inspiratorem tego współzawodnictwa powinny być kierownictwa przedsiębiorstw i sklepów, aktyw społeczno-polityczny, a także sami pracownicy. Z istoty współzawodnictwa wynika, że wprowadza ono do pracy atmosferę wyzwolenia ambicji, ujawniania tkwiących w zespole możliwości, maksymalnego wykorzystania warunków technicznych i towarowych, osiągnięcia satysfakcji z wykonywanego zawodu.