Ankieta
Firma Minsbud specjalizująca się w sprzedaży materiałów hydraulicznych.A A A

Związek Zawodowy Pracowników Handlu i Spółdzielczości

Istotną rolę w organizowaniu ruchu współzawodnictwa, to znaczy w ustalaniu kryteriów oceny efektów współzawodnictwa, tworzeniu sprzyjających warunków wykorzystania rezerw, opracowania regulaminu podziału premii z tytułu współzawodnictwa, powinien odgrywać Związek Zawodowy Pracowników Handlu i Spółdzielczości.

W interesie tej organizacji oraz w interesie wszystkich pracowników handlu leży także popularyzacja działalności najlepszych pracowników, a zwłaszcza sprzedawców, kierowników sklepów, pracowników transportu, magazynierów itp. Popularyzacja najlepszych wyników stanowi nie tylko satysfakcję dla osób wyróżniających się wynikami pracy, ale jest także dobrym przykładem dla ludzi chcących wykonywać swoje obowiązki najlepiej, najbardziej użytecznie dla społeczeństwa i przedsiębiorstwa. Ważne jest również tworzenie atmosfery potępienia dla pracowników wykazujących lekceważący stosunek do pracy, niedbałość w wykonywaniu swoich obowiązków, nieuczciwych w gospodarowaniu mieniem sklepu, pogarszających wyniki pracy zespołu pracowniczego, a przez to wpływających na obniżenie rangi zawodu handlowca. Tworzenie takiej atmosfery wpływa wychowawczo na pracowników nie dostosowujących się do wysokich wymagań pracy w handlu, a w krańcowych przypadkach przyczynia się do eliminowania ich z zespołów pracowniczych.

W ramach programu doskonalenia pracy zespołów dużą rolę odgrywa funkcjonowanie służb pracowniczych i socjalnych w przedsiębiorstwach handlowych. Do ich podstawowych obowiązków należą:

— prawidłowy dobór kadr, tzn. obiektywne uwzględnienie kwalifikacji oraz korzyści dla zakładu i pracownika, sprawne załatwienie formalności,

— otoczenie szczególną opieką młodych pracowników, absolwentów szkół, w celu przyspieszenia ich adaptacji zawodowej i zahamowania płynności kadr,

— przestrzeganie zasady awansowania kobiet, które stanowią przeważającą większość zatrudnionych,

— wytwarzanie atmosfery szacunku dla ludzi zasłużonych, wzorowych pracowników, racjonalizatorów i wynalazców,

— darzenie zaufaniem i zwiększenie samodzielności i odpowiedzialności pracowników, którym powierza się stanowiska kierownicze,

— szerokie stosowanie w stosunku do sumiennych pracowników wyróżnień w formie podziękowania, pochwały, nagrody, dyplomu, odznaki resortowej i związkowej, odznaczenia państwowego,

— sprawiedliwe stosowanie kar,

— okazywanie szczególnej pomocy pracownikom, którzy nie mogą podołać swoim obowiązkom i wymagają przeniesienia na inne stanowisko lub z którymi, ze względu na brak kwalifikacji należy rozwiązać umowę o pracę,

— organizowanie systemu pomocy prawnej w załatwianiu spraw mieszkaniowych, alimentacyjnych, wypłat zasiłków, przechodzenia na emeryturę itp.

— racjonalne stosowanie systemu zachęt materialnych obejmujących awans, premie, nagrody itp.

Do obowiązków służb pracowniczych należy także prowadzenie odpowiedniej polityki szkoleniowej i socjalno-bytowej. Polityka szkoleniowa obejmuje zespół warunków sprzyjających szkoleniu i doskonaleniu zawodowemu. Wymaga to właściwej organizacji pracy uwzględniającej czas na szkolenie, świadczenia pomocy uczącym się, przyznawania im urlopów, ulg i nagród zgodnie z obowiązującymi przepisami, zapewnienia awansu w wyniku znacznego podniesienia kwalifikacji itp. Działalność socjalno-bytowa realizowana jest przy współpracy z ogniwami związkowymi i obejmuje:

— poprawę warunków pracy i zaplecza socjalnego,

— rozbudowę urządzeń rekreacyjno-wypoczynkowych,

— pełniejszy udział pracowników handlu w korzystaniu z lokalnej bazy socjalnej, a zwłaszcza żłobków i przedszkoli,

— organizowanie wypoczynku w dniach wolnych od pracy,

— stosowanie opieki lekarskiej,

— racjonalne rozplanowanie urlopów wypoczynkowych,

— organizowanie wyżywienia stołówkowego dla załogi itp. Ze względu na znaczny udział kobiet w zatrudnieniu w handlu działania w wymienionych kierunkach sprzyjają zaspokojeniu podstawowych potrzeb socjalnych, a pośrednio wywierają korzystny wpływ na stabilizację załóg pracowniczych.